Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

212. Trehøjevej 52, Vildbjerg. Nedrivning af eksisterende stuehus m.m. samt opførelse af nyt stuehus og maskinhus Trehøjevej 52, Vildbjerg

Sagsnr.: 02.34.02-P19-558-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Trehøjevej 52, Vildbjerg. Nedrivning af eksisterende stuehus m.m. samt opførelse af nyt stuehus og maskinhus Trehøjevej 52, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel, om der kan meddeles landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye bygninger et andet sted på ejendommen, Trehøjevej 52, Vildbjerg samt frastykning af 6 ha, for oprettelse af ny landbrugsejendom med landbrugspligt.

 

Forvaltningen kan ud fra en helhedsvurdering  anbefale en nedrivning af eksisterende bygninger samt opførelse af nye og mere tidssvarende bygninger.

Sagsfremstilling

Ejendommen Trehøjevej 52, Vildbjerg er en landbrugsejendom på ca. 22 ha med landbrugspligt og bopælspligt.

 

 

Ejendommens bolig har stået tom siden 2006, men bopælspligten har været opfyldt ved ejerens bopæl på ejendommen Timringvej 12, Vildbjerg. Samme ejer har, med en fuldmagt, givet forvaltningen tilladelse til at behandle en landzonesag på den del (6 ha) af ejendommen Trehøjevej 52, Vildbjerg, der frastykkes.

 

Evt. køber af de 6 ha ønsker, at landbrugspligten og bopælspligten bibeholdes. Endvidere ønsker køber at nedrive eksisterende bygningsmasse og opføre et nyt stuehus på ca. 220 m² og et nyt maskinhus på ca. 400 m².

 

Nuværende bygninger på ejendommen er i så dårlig stand, at det ikke vil være rentabelt at renovere nuværende bygningsmasse

.

Praksis på området siger, at retten til at genopføre en bolig i det åbne land fortabes, hvis boligen ikke har været beboet i 3 - 4 år. Selv om det er seks år siden, boligen har været beboet, har forvaltningen, ud fra en helhedsvurdering i den konkrete sag, vurderet, at det forforhold, at ejendommen forsat anvendes til landbrugsformål, er et planlægningsmæssigt argument for at fravige 3 års-reglen.

 

Samtidig indgår, at der sker en væsentlig forskønnelse af ejedommen og ældre kondemnabel bygningsmasse fjernes.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til, ved en positiv nabohøring, at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte projekt i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til, ved positiv nabohøring, at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte projekt i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 2 fuldmagt 1