Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

221. Naturplejen i Løvbakkerne

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-08 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Naturplejen i Løvbakkerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen foreslår etablering af en mindre dyrehave på ca. 50 ha med dådyr i Løvbakkerne for at fremme oplevelsesmulighederne og på sigt, at fremme biodiversiteten i det bynære rekreative område. Projektet er et led i naturplejen og afholdes indenfor rammerne af serviceområde 04.

Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes en proces, hvor relevante interessenter inddrages i projektet, og at forvaltningen bemyndiges til, at realisere projektet i det omfang, der kan opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Sagsfremstilling

Dyrehaver i skovområder udvikler sig med årene til enestående naturperler. Dyrehaver har en høj biodiversitet med et rigt dyre- og planteliv, og de giver store naturoplevelser for befolkningen med hjortevildt, åbne græsarealer og store fritstående træer.
 
Løvbakkerne er Hernings mest bynære rekreative skovområde. Området er en del af Løvbakke Naturcenter med en række publikumsfaciliteter som f.eks. et omfattende afmærket stisystem med flere handicapvenlige stier, p-pladser, hundeskov og en naturlegeplads. Her findes forskellige naturtyper som f.eks. gammelt egekrat, skov, hede og ager.

[image]

Løvbakkerne. Det med rødt markerede område foreslås udlagt til dyrehave.

En dyrehave i Løvbakkerne kan bidrage til:

  • På sigt at fremme biodiversiteten i Løvbakkerne væsentligt.

  • At udbygge en bynær attraktion med endnu flere store oplevelsesmuligheder.

  • At fremme den frie bevægelighed i Løvbakkerne, da 3-4 indre kreaturhegn kan fjernes.

 

Når forslaget rejses nu, skyldes det, at Silkeborg Kommune har måttet nedlægge deres dyrehave i forbindelse med Herning-Århus motorvejens forløb gennem Silkeborg by - tværs gennem Silkeborg Dyrehave. Dyrene (dåvildt) er på nuværende tidspunkt indfanget og står på en hjortefarm. Der har været en positiv indledningsvis dialog mellem forvaltningerne i Silkeborg og Herning Kommuner om muligheden for at overtage dyrene samt den flotte indgangsport fra Silkeborg Dyrehave.

[image][image]


Lovgivningen vedrørende dyrehaver på fredsskovpligtige arealer er restriktiv, og kræver bl.a. at der udarbejdes en forvaltningsplan for dyrehaven, som beskriver formålet med etableringen, og hvordan formålet tænkes realiseret. Forvaltningsplanen skal godkendes af skovlovsmyndigheden.
 
Desuden kræves det, at dyrehaver ikke hindrer naturens tilgængelighed for besøgende. Både skovloven og naturbeskyttelsesloven kræver, at befolkningen skal have mindst samme adgang til en dyrehave som til en skov, inden der blev sat hegn.
 
Administrationen foreslår køb af dåvildt fra Silkeborg Kommune, fordi dåvildtet allerede er roligt og puplikumsvant. Når der peges på dåvildt fremfor andre hjortearter, er det fordi de udviser en græsningsadfærd, der er hensigtsmæssig i forhold til naturplejen i Løvbakkerne. Ydermere er de lettere at holde bag hegn end f.eks. kronvildt, og de er ligeledes mere rolige og publikumsvenlige.

 

Der eksisterer allerede en dyrehave i Herning Kommune, nemlig Jyndevad Dyrehave syd for Herning by. Denne dyrehave er privatejet, og åben for offentligheden.

 

Der pågår desuden et forundersøgelsesprojekt om et skovoplevelsescenter ved Feldborg, som omfatter besøgscenter og en stor dyrehave med kronvildt. Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen samt Herning og Holstebro Kommuner. Såfremt projektet senere realiseres, bliver der tale om et projekt i en helt anden skala og med en anden naturudviklingstype end Løvbakkerne - både pga. af områdets karakter, størrelsen af arealet, og fordi der er tale om afgræsning med kronvildt i en evt. fremtidig dyrehave.

 

De to projekter konkurrerer derfor ikke med hinanden.

Økonomi

Etableringsudgifterne, som primært er til hegn og låger beløber sig til ca. 350.000 kr. De affødte årlige driftsudgifter beløber sig til 100.000 kr./år (tal oplyst af Silkeborg Kommune), som primært er udgifter til løn i forbindelse med vinterfodring.


Størsteparken af udgiften vil kunne hentes ved at udnytte vinterberedskabet i skovene under ledig kapacitet i vinterperioden. Den resterende del vil i et vist omfang kunne hentes på kraftigt reducerede udgifter til naturpleje i Løvbakkerne, herunder afvikling af eksisterende kreaturhegninger. Finansiering til etablering og drift kan således findes indenfor serviceområde 04.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der iværksættes en proces, hvor relevante interessenter inddrages i projektet,

 

at administrationen bemyndiges til, at realisere projektet i det omfang, der kan opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser,

 

at udgifter til etablering af hegnet afholdes indenfor driftrammen på serviceområde 04, Grønne områder,

 

at de afledte driftsudgifter afholdes indenfor de eksisterende rammer for serviceområde 04, Grønne områder.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at godkende det endelige projekt.