Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

199. Etablering af ny bynær skov ved Sunds – et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen

Sagsnr.: 04.10.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Etablering af ny bynær skov ved Sunds – et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

En alternativ - og meget attraktiv - måde at få ”meget skov for pengene” på, er at indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen om bynær statslig skovrejsning. Samarbejdsparterne, herunder f.eks. et lokalt vandværk, bidrager hver især med 50% af prisen for jordkøb. Bidraget kan være i form af arealdonation eller penge.
 
Forvaltningen anbefaler, at der indgås en aftale med Naturstyrelsen om rejsning af bynær skov ved Sunds, og at kommunens 15 ha landbrugsjord ved Sunds overdrages til Staten med det formål, at Staten rejser skov på arealet.

Sagsfremstilling

Muligheden for at etablere nye bynære skove er tidligere drøftet. Senest på Teknik- og Miljøudvalget 25. maj 2011, pkt. 145, og Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. juni 2011, pkt. 264, samt Byrådet 21. juni 2011, pkt. 155.

 
Udgangspunktet var, at ny kommunal bynær skov skulle finansieres via salg af øvrige kommunale skove.

 

Byrådet besluttede den 21. juni 2011, pkt.155, i forbindelse med sagen om salg af kommunale ejendomme, at salg af kommunale skove skulle udgå, og der skulle ske en viderebearbejdning inden stillingtagen.

 

Bynær skov har mange fordele, hvor bl.a. øget bosætning og værdiskabelse er de mest markante. Øget folkesundhed kan også fremhæves som en væsentlig gevinst ved bynære skove, da skove generelt er et af de mest efterspurgte steder for kommunens borgere, når det gælder om at bevæge sig. Jo tættere på hjemmet, jo mere er folk tilbøjelige til at bruge skovene. Samtidig understøtter bynær skovrejsning kommunens natur-, klima- og parkpolitik.
 
En alternativ og økonomisk meget attraktiv måde at få etableret mere bynær skov på, er ved at indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har med finansloven 2012 opprioriteret indsatsen til statslig skovrejsning.
 
Der er afsat et større millionbeløb til at opfylde planerne. Blandt kriterierne for midlernes anvendelse er, at arealerne er bynære, og at skovrejsningen bidrager til beskyttelse af grundvandet og bedre forhold for naturen. Endvidere skal projektet være lokalt forankret, og der stilles krav om medfinansiering fra samarbejdspartnere (kommuner og vandværker). Medfinansiering kan være i form af kommunale midler, eller som i den konkrete sag - i form af arealdonation. Kommune og vandværk skal samlet medfinansiere minimum 50 % af prisen for jordkøb indenfor samme bevillingsår. Hvis kommunen/vandværket ejer jord indenfor nye udpegede projektområder, kan arealerne således indgå som en del af medfinansieringen. Alle jordopkøb skal være på frivillig basis, da ekspropriation ikke er mulig.
 
Skov etableret under denne ordning vil blive statsskov. Det betyder, at kommunale arealer, der indgår i projektet, overdrages vederlagsfrit til Staten. Arealerne vil herefter blive plantet til, og skovene vil fremover blive drevet af staten. Der kan indgås aftaler om, at kommunen etablerer og driver naturskoler eller andre faciliteter på arealerne. Der gælder samme regler for offentlighedens adgang til den nye skov, som i de kommunale skove.
 
Fordelen ved at indgå i et statsligt skovrejsningsprojekt er, at alle parter reducerer deres udgifter til projektet, samtidig med, at der skabes mulighed for at opnå et langt større areal, end hvis kommunen selv skal stå med finansieringen. Samtidig vil kommunen ikke have driftsudgifter, herunder ejendomsskatter, forbundet med skovene.

Samlet set udgør kommunens udgifter værdien af den kommunale jord, der afgives, eventuelt opkøb af private arealer, og drift af eventuelle stianlæg, der har forbindelse til den nye statsskov.
 
Når forvaltningen og Naturstyrelsen Midtjylland konkret drøfter skovrejsning ved Sunds, er det fordi Sunds - bort set fra den lille kommunale skov "Troldeskoven" - er fattig på skov. 

 

I Sunds ejer kommunen 15 ha landbrugsjord (rødt skraveret), grænsende op til byens østside, hvor vandværket ligger og har deres boringer. Arealet er i sin tid erhvervet til byudviklingsformål, men byudviklingen i Sunds kommer ikke til at gå den vej. Industriudviklingen lægges ud mod den nye ringvej, og arealet fastholdes derfor som almindelig landbrugsjord. Da arealet indgår i indvindingsopland for Sunds Vandværk, vil skovrejsning give den bedste grundvansbeskyttelse.

 

Umiddelbart øst for kommunens jord ejer Sunds Vandværk 6,2 ha (blåt skraveret).


 

 

Samlet set kan kommunens og vandværkets arealer på i alt 21,2 ha overdrages til staten, og tilplantes nu og her. På den måde kan projektet komme i gang, hvilket kan være en løftestang for dels at blive godkendt til statsligt skovrejsningsprojekt, dels for at private lodsejere indenfor udpegningsområdet (se kortet herunder) også får lyst til at sælge deres jord til skovrejsning.

 

Omkostningerne for kommunen beløber sig til værdien af jorden, som på nuværende tidspunkt vurderes at svare til 1,8 mio. kr. Herefter forpligter Staten sig til at opkøbe tilsvarende mængde areal indenfor udpegningsområdet, så det samlede skovrejsningsareal i første omgang bliver i alt 42,4 ha. Ejendomsskatten for arealet er 3.552 kr. i 2012.

 

 
Bestyrelsen i Sunds Vandværk afventer Herning Kommunes beslutning, før den tager endelig stilling til overdragelse af vandværkets areal. 

 

Økonomi

Naturstyrelsen forpligter sig til at opkøbe samme antal ha, som Herning Kommune og Sunds Vandværk stiller til rådighed. Det vil sige, at med Herning Kommunes bidrag på 15 ha og Sunds Vandværks bidrag på 6,2 ha, bliver det samlede skovrejsningsareal 42,4 ha.

 

Ha ejes

Ha opkøbes

Ha bynær skovrejsning

Herning Kommune

   15,0

 

  15,0

Sunds Vandværk

     6,2

 

    6,2

Naturstyrelsen

 

    21,2

  21,2        

I alt

 

 

  42,4

 
Det kommunale areal er under jordforsyningen på serviceområde 01, Byggemodning, og værdien er standardmæssigt opgjort til 1,8 mio. kr.
 
Budgetteknisk skal der meddeles en tillægsanlægsbevilling og rådighedsbeløb på indtægten/beløbet til serviceområde 01, Byggemodning. Der skal samtidig meddeles en tillægsanlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgiften til serviceområde 04, Grønne områder. Begge bevillinger finansieres via likvide aktiver og er således likviditetsmæssigt neutral.


Udlægget med jordforsyningen nedskrives med 1,8 mio. kr. Det betyder, at kommunen i princippet afskriver en evt. fremtidig salgsindtægt på arealet mod at få bynær skov på godt 21 ha her og nu, stigende til 42,4 ha, når projektet er afsluttet.  

 
Afledt drift, 01 Byggemodning:
Ved at inddrage arealet i det statslige skovrejsningsprojekt er der følgende omkostninger:

 

Afledt drift

Mindre udgift

Mindre indtægt

 

Ejendomsskatter

+ 3.552 kr.

 

 

Lejeindtægt, landbrug*

 

- 67.944 kr

 

Forskel i alt

 

 

- 64.392 kr.

 
* Lejeindtægten er fastsat ved bud. Aftalen udløber med udgangen af 2013. Herefter kan den årlige lejeindtægt forventes at falde, da den nuværende pris er fastsat i 2008, og er høj i forhold til nuværende jordlejepriser.
 
Det er forvaltningens samlede vurdering, at det skitserede projekt er særdeles attraktivt for Herning Kommune. Alene værdien af de godt 42 ha bynær skov, som kan blive resultatet i Sunds, hvis Herning Kommune bidrager med sine 15 ha, overstiger langt, hvad arealet forventes at kunne indbringe ved et salg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet igangsættes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med Naturstyrelsen om rejsning af bynær skov ved Sunds,

 

at kommunens 15 ha landbrugsjord ved Sunds, oprindeligt indkøbt til byggemodningsformål, overdrages til Staten med det formål, at der etableres bynær statslig fredskov på arealet,

 

at der meddeles tillægsanlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til indtægten på 1,8 mio. kr. i 2012 til Serviceområde 01, Byggemodning, stednr. stednr. 203 003040, Bødkervej, Sunds,

 

at der meddelelses tillægsanlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til udgiften på 1,8 mio. kr. til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt sted nr.,  

 

at indtægtsbevillingen og udgiftsbevillingen finansieres via likvide aktiver og er således likviditetsmæssigt neutralt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.