Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

205. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

Sagsnr.: 09.17.00-P19-4-09 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 28. september 2010 om § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro.

 

Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd. Det Økologiske Råd har navnlig anført, at godkendelsen ikke lever op til kravet om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, herunder at visse af indtastningerne i ansøgningen ikke er korrekte, hvorfor ammoniakemissionen må antages at være større end antaget.

 

Natur- og Miljøklagenævnet beregner en BAT-emissionsværdi på 8.094 kg N/år. I følge ansøgningen vil ammoniakemissionen med de valgte tekniker blive på 7.989 kg N/år, og derved overholder projektet de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak.

 

For at Miljøgodkendelsen kan overholde udvaskningen af kvælstof til Felsted Kog (Nissum Fjord), så må udvaskningen fra arealerne ikke overstige udvaskningen fra et plantebrug. I ansøgt drift afsættes 4,9 DE til aftalearealer i Holstebro Kommune. Miljøklagenævnet afgør derfor, at ansøger og Holstebro Kommune senest 1 år efter nævnets afgørelse, at udbringning på aftalearealerne er lovlig i henhold til husdyrlovens § 16.

 

Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet afgørelsen følger principperne i BAT efter Miljøstyrelsens vejledninger, og Habitatvurderingen følger Natur- og Miljøklagenævnets praksis efter en principiel afgørelse i november 2011.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.