Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

162. Godkendelse af skitseprojekt for toilet- og parkeringsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Godkendelse af skitseprojekt for toilet- og parkeringsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

På investeringsoversigten er der afsat 1,9 mio. kr. i 2017 til udvikling af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter. Forbedringen består i at skabe bedre toiletforhold og flere parkeringspladser til det stigende antal besøgende i området.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojekt for toiletbygninger og parkeringsfaciliteter godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet planer for 2 toiletbygninger, begge med integreret mulighed for at gøre ophold under tag. Den ene toiletbygning placeres ved Naturskolen, mellem nuværende parkeringsplads og naturskolen. Her vil den på samme tid fungere som en slags velkomstportal til området, hvor de besøgende kan finde information om området. Den anden, og mindre toiletbygning placeres i forbindelse med parkeringsarealet ved hovedindgangen til Løvbakke Dyrehave. Sammen med etablering af 3 parkeringspladser til handicappede er hensigten med denne bygning, samtidig at sprede de besøgende lidt ud i området, så besøgspresset omkring selve naturskolen mindskes. Se også vedlagte bilag.

 

Parkeringsarealet ved naturskolen planlægges udvidet dels med yderligere 3 handicappladser nærmest naturskolen, dels med et ekstra parkeringsareal i umiddelbart tilknytning til i forvejen eksisterende parkeringsareal (20-25 parkeringspladser). Der vurderes at blive plads til yderligere i alt 80 personbiler og 3-4 busser. Alt i alt bliver det samlede antal p-pladser ved naturskolen 5 handicappladser, ca. 100 pladser til personbiler og 4 busholdepladser. Altså ca. en firdobling af det samlede antal pladser.

 

I udviklingen er der fokus på at skabe løsninger, der vil kunne bidrage som gode støttefunktioner også for gangbesværede og handicappede. Både Ældre- og Handicaprådet er derfor sat ind i planerne ved fremlæggelse af skitserne for projektet på deres møder henholdsvis på møde den 23. og den 30. marts 2017. Ældrerådet bakker op om initiativet. Handicaprådet har bidraget med supplerende bemærkninger til planerne.

 

Plantegninger for bygningerne og skitser for parkeringsarealer er vedlagt som bilag.

Økonomi

Materialet for toiletbygningerne har været i udbud, og finansiering af de foreslåede bygninger og parkeringspladser kan afholdes inden for budgetrammen på 1,9 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojekt for toiletbygninger og parkering godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtskort placering af bygninger
  • skitser over nye toiletbygninger og p-plads Løvbakke Naturskole
  • Tegninger toilethus Løvbakke Dyrehave