Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

165. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 14 for område i Gødstrup

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 14 for område i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sofie Britze

Sagsresume

Tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en fordelingsvej ved det nye sygehus i Gødstrup, DNV. I følge spildevandsplanen skal regnvand i området udledes via privat grøft til Herningsholm Å, men på grund af topografien i området er det ikke muligt at udlede alt regnvand fra vejen på denne måde. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Tillægget har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 22.5.2017 til den 17.7.2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Ved DNV Gødstrup skal der etableres en fordelingsvej, der kan sikre en effektiv og forsvarlig afvikling af trafikken til og fra hospitalet. I forbindelse med planlægningen af vejprojektet har det vist sig, at det ikke er muligt at afvande hele vejstrækningen via den private grøft nord for området, som spildevandsplanen angiver.

 

Efter anmodning fra Vej, Trafik og Byggemodning foretages derfor følgende ændringer i spildevandsplanen for Gødstrup, jf. bilag 1-4:

 

Den nye fordelingsvej omkring selve sygehuset indføres som opland F03.P, F04.P og F05.P, hvorfra der alene skal afledes overfladevand. Vejstrækningen etableres i videst muligt omfang med græsbevokset midterrabat med mulighed for nedsivning. Dette bidrager til grundvandsdannelsen lokalt, og mindsker belastningen på vandløbene i området. Den del af vandet, der ikke kan nedsive, vil blive udledt via 3 regnvandsbassiner, hvor vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til recipienterne.

 

Fra opland F05.P (nordlig vejstrækning) udledes til et eksisterende regnvandsbassin, som udvides og opgraderes. Fra bassinet udledes til en private grøft, der leder til Herningsholm Å. Den private grøft er ikke målsat. Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.    

 

Fra opland F04.P og F03.P (vestlig og sydlig vejstrækning) udledes til Hundkær Bæk/Tilløb til Skibbild Sønderbæk. Dette sker via et nyt bassin, der anlægges umiddelbart vest for sygehuset og via et eksisterende bassin, som ligger lige syd for Hilmer Sølunds Vej. Tilløb til Skibbild Sønderbæk er ikke målsat. Miljømål for Skibbild Sønderbæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er dårlig økologisk tilstand, bl.a. fordi det er okkerpåvirket.  

 

Da regnvandet fra vejen enten nedsives eller (i tilfælde af kraftig/vedvarende regn) ledes til regnvandsbassiner, hvor det bliver neddroslet og renset, forventes udledningerne ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne.

 

Vilkår vedr. nedsivning og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne, vil blive fastlagt i den nedsivnings- og udledningstilladelse, der skal meddeles for at muliggøre projektet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.