Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

164. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 13 for Ørre

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 13 for Ørre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sofie Britze

Sagsresume

Tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter ønske fra Herning Vand, som er i gang med at udarbejde kloakfornyelsesplan for Ørre.

 

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 22.5.2017 - 17.7.2017. Der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 13 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.  

Sagsfremstilling

I Ørre påbegynder Herning Vand renovering og separering af kloaksystemet i 2018. Grundejere i Ørre har i 2014 modtaget en orientering om separering i medfør af den tidligere spildevandsplan og tillæg til denne. Fristen for separering er 31.12.2018.

 

Herning Vand A/S er i gang med at udarbejde en kloakfornyelsesplan for Ørre, og Herning Vand A/S har været i dialog med Herning Kommune om forskellige forhold, som skal ændres i spildevandsplanen for at muliggøre den ønskede fornyelse.

 

Med udgangspunkt i dialogen med Herning Vand A/S anbefaler forvaltningen at foretage en række ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg:

 

  • Der anlægges kun ét regnvandsbassin i Ørre, da alt regnvand fra Ørre kan håndteres i dette ene bassin, som udleder til Løven Å. Det planlagte bassin i den sydlige del af Ørre etableres således ikke.

 

  • Oplandsgrænser justeres, svarende til de faktiske forhold

 

  • Nye oplande indføres i spildevandsplanen. Vestermosevej 6, 12 og 14 samt

Foldagervej 2 håndterer selv regnvand, og oplandstypen ændres derfor fra "separatkloak" til "planlagt separat kloak med nedsivning af tag- og overfladevand". Oplandene får nummer E63.P.


Alt spildevand fra Ørre ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer vil efter separeringen i Ørre blive ledt til Løven Å. Miljømål for Løven Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. I regnvandsbassinet, som skal anlægges lige syd for åen, vil regnvandet blive neddroslet og renset. Overløbsbygværket ved Løven Å nedlægges i forbindelse med separeringen, og der vil derfor ikke længere ske udledning af opspædet spildevand ved større regnhændelser, når separeringen er gennemført. Tiltagene i Ørre med renovering og separering af kloakken, nedlæggelse af overløb samt anlæg af regnvandsbassin forventes at medføre en forbedret tilstand i åen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 13 endeligt vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.