Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

160. AFLD målsætninger til politisk behandling

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

AFLD målsætninger til politisk behandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune er sammen med 5 andre kommuner interessenter i AFLD, der blev stiftet den 1. januar 2016 som resultat af fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi. Selskabet ejer og driver to behandlingsanlæg, beliggende ved henholdsvis Tarm og Fasterholt (Herning), og selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt det affald, som ejerkommunerne råder over.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til målsætninger for AFLD godkendes.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem de 6 ejerkommuner samt betingelserne for selskabets drift er nærmere beskrevet i selskabets vedtægter af 8. september 2015. Af vedtægternes punkt 2.4 fremgår det, at:

 

”Selskabet skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med de af ejerkommunerne vedtagne målsætninger for selskabet, som blandt andet skal indeholde rammerne for selskabets afskrivningspolitik og låntagning.”

 

Allerede i forbindelse med fusionsarbejdet blev der opstillet 4 forhold, som blev foreslået indarbejdet i AFLDs målsætninger. Det drejede sig om:

 

 - At selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det

   formål at skabe værdi for den enkelte ejerkommune.

 

 - At selskabets udbudspolitik sikrer en god konkurrence, der også giver mulighed for

   mindre virksomheders deltagelse.

 

 - At sikre gensidig information parterne imellem med selskabet som en vigtig medspiller

   i løsning af opgaver på tværs af ejerkommunerne.

 

 - At der 2 år efter fusionen sker en evaluering med fokus på bl.a. selskabets ordninger,

   behandlingspriser, miljø og samarbejde.

 

I løbet af AFLDs første driftår er der i et samarbejde mellem selskabet og ejerkommunernes repræsentanter i faggruppe og teknisk råd arbejdet med at opstille et sæt målsætninger for AFLDs virke. De opstillede målsætninger er bl.a. inspireret af den ejerstrategi, som ejerkommunerne (de samme 6 kommuner som i dag ejer AFLD) udformede og godkendte for det tidligere Østdeponi i 2014.  

I løbet af processen blev det aftalt at supplere de opstillede målsætninger med beskrivelse/vejledning, der har til hensigt at sikre en fælles forståelse af de enkelte målsætninger. AFLDs bestyrelse har i den forbindelse bl.a. opfordret til en højere grad af ensretning af ejerkommunernes affaldsplaner, hvilket også fremgår af vejledningen til målsætningerne.

 

Et samlet forslag til målsætninger med bemærkninger/vejledning blev forelagt AFLDs bestyrelse på møde den 8. februar 2017, hvor bestyrelsen godkendte materialet med anbefaling om, at kommunalbestyrelserne gør det samme. 

Økonomi

De økonomiske forpligtelser Herning Kommune har haft i forbindelse med driften af AFLD bliver finansieret via det takstfinansierede område, og har derfor ingen direkte indflydelse på kommunens økonomi.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at målsætninger for AFLD godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Målsætninger for AFLD