Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

98. Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder 2019

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-20 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Raben Refsgaard, Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Kommunen skal i henhold til tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn, håndhævelser, miljøgodkendelser og brugerbetaling på landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2019 viser bl.a., at tilsynsbekendtgørelsens minimumskrav til antal miljøtilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsindberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Resumé af tilsyns- og godkendelsesaktiviteterne i 2019 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2019.

 

Hovedparten af data til indberetningen trækkes automatisk fra kommunens eget registreringssystem, GeoEnviron, til DigitalMiljøAdministration (DMA). DMA er et landsdækkende,

statsligt system, som kommunen har pligt til at bruge.

 

Landbrug

Der er udført 149 basistilsyn, 29 prioriterede tilsyn, 10 kampagnetilsyn og 5 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune. Tilsynene på landbrug har medført i alt 288 reaktioner, heraf 34 henstillinger, 192 indskærpelser, 1 påbud, 0 forbud samt 0 politianmeldelser.

 

Der er meddelt 21 miljøgodkendelser og tillæg efter § 16a, 19 tilladelser efter § 16b, 0 revurderinger og behandlet 23 anmeldelser.

 

Virksomheder inkl. dambrug

Der er udført 136 basistilsyn, 41 prioriterede tilsyn, 2 kampagnetilsyn og 9 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune. Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 71 reaktioner, heraf 20 henstillinger, 46 indskærpelser, 2 påbud, 1 forbud og 2 politianmeldelser.

 

Der er meddelt 20 miljøgodkendelser og tillæg, 3 revurderinger og behandlet 7 anmeldelser.

 

Tilsynskampagner

Der er gennemført to tilsynskampagner i 2019. En om mulig tilsynspligt på mindre husdyrbrug og en om tilsyn med virksomheder uden regelmæssigt miljøtilsyn. Afrapporteringen af de to kampagner er vedlagt som bilag, og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsindberetningen for 2019 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Endelig tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen for 2019
  • Tilsynskampagne 2019 Tilsyn med virksomheder uden regelmæssigt tilsyn
  • Tilsynskampagne 2019 Mulig tilsynspligt på mindre husdyrbrug