Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

91. Lukning af privat fællesvej - Enighedsvej, Fasterholt

Sagsnr.: 05.02.03-K04-2-19 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Lukning af privat fællesvej - Enighedsvej, Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Beboerne på den private fællesvej Enighedsvej i Fasterholt har søgt Herning Kommune om tilladelse til at afspærre vejen for gennemkørende trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til at afspærre Enighedsvej for gennemkørende trafik.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til lukning af den private fællesvej Enighedsvej i Fasterholt. Enighedsvej forløber mellem Arnborgvej og Brunkulsvej. Vejen ønskes spærret for den gennemkørende biltrafik som vist på nedenstående oversigtskort. Der skal fortsat være adgang for de bløde trafikanter.

 

  

 

Begrundelsen for ønsket om vejlukningen er fredeliggørelse ved at undgå gennemkørende trafik. Vejen er smal, der er ikke fortov, og det opleves, at der køres stærkt. Det har været et ønske i flere år.

 

 

Der er inden for den fastsatte høringsfrist indkommet tre indsigelser dels mod placeringen af afspærringen, dels mod selve lukningen.

 

Mht. placeringen af afspærringen umiddelbart nord for varmecentralen, Enighedsvej 10, ønskes den flyttet ca. 25 meter længere mod nord for at sikre manøvreplads i forbindelse med at bakke ind ad indkørslen med lastvogne til varmecentralen.

 

Mht. lukning af vejen i det hele taget var anken fra Borgerforeningen og Søudvalget, at det vil give en urimelig omvej for at komme med bådtrailer fra bådhuset på varmecentralens grund, Enighedsvej 10, til den nærliggende brunkuls sø, hvor der sejles.

 

Disse indsigelser imødekommes i og med at placeringen af afspærringen sker minimum 25 meter nord for Enighedsvej 10, samt at der bliver lagt en nøgle til afspærringen i bådhuset, til brug for bådhusets brugere.

 

Der er andre muligheder end at benytte Enighedsvej for at komme i bil til brunkulslejerne med hundeskov, udsigtspunktet og badesøer. Man kan komme fra Arnborgvej ca. 1 km. vest for Fasterholt og fra Søbylundvej / Brunkulsvej ca. 2,8 km. nord for Fasterholt.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at der bliver meddelt tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:

 

  • afspærringen placeres under hensyntagen til manøvreplads i forbindelse med at bakke ind ad indkørslen med lastvogne til varmecentralen.

 

  • afspærringen bliver oplukkelig, og at nøgle til afspærringen bliver placeret i bådhuset til brug for bådhusets brugere,

 

  • vejlukningen etablere,s så der fortsat vil være adgang for bløde trafikanter og

 

  • alle udgifter i forbindelse med vejlukningen, herunder også tilhørende skiltning, afholdes af ansøgere og er Herning Kommune uvedkommende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til at afspærre vejen på ovenstående vilkår.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning
  • Høring
  • Indsigelser