Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

93. Orientering om asfaltarbejder i 2020

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-20 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om asfaltarbejder i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger en orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 16. april 2020: 

 

Firma

Tilbud i kr.

Colas Danmark A/S

 15.871.211,10

Pankas A/S

 16.846.417,28

NCC Industry A/S

 16.989.267,25

PEAB Asfalt

 17.942.611,50

Munck Asfalt A/S

 19.822.559,00

Arkil A/S

 21.359.554,00

                                                                

Colas Danmark A/S er med et samlet tilbud på 15.871.211,10 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet. Tilbudssummen fordeler sig med ca. 1,7 mio. kr. til byggemodninger og 14,2 mio. kr. til vejdriften.

 

Med et vejdrifts-rådighedsbeløb i 2020 til asfaltbelægninger på ca. 24,5 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret:

 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

14,2

Disponering til regulering og ekstra arbejder

3,0

Overfladebehandling med granitsten

1,8

Cykelstier

1,0

Reparationer af mindre og akutte skader

4,5

I alt

24,5

 

De planlagte asfaltarbejder i 2020 på i alt ca. 75 km vej fremgår af vedlagte oversigtskort. Arbejderne er angivet med forskellige farver, som viser, hvilken belægningstype der bliver udlagt på de enkelte strækninger.

 

Desuden er der vedlagt en liste og et oversigtskort, som viser behovet for større asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2021 - 2025.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Oversigtskort Asfaltstrategi 2021 - 2025
  • Asfaltstrategi 2021-2025
  • Asfaltudbud 2020 - Kortbilag