Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

92. Etablering af signalanlæg i krydset Pugdalvej/Park Allé i Vildbjerg

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Etablering af signalanlæg i krydset Pugdalvej/Park Allé i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Oversigtsforhold og trafiksikkerhed i krydset Pugdalvej/Park Allé i Vildbjerg vil kunne forbedres væsentligt ved etablering af signalanlæg.

 

Det anbefales, at der etableres signalanlæg i krydset, og at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve de nødvendige arealer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en del henvendelser, herunder fra Vildbjerg Borgerforening vedrørende dårlige oversigtsforhold i krydset.

 

Det vurderes, at trafiksikkerheden i krydset vil kunne forbedres ved hjælp af et signalanlæg. Et signalanlæg vil blandt andet øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på den dobbeltrettede cykelsti og eliminere dårlige oversigtsforhold.

 

I forbindelse med retablering af krydset efter kloakfornyelsen blev det forberedt til et signalanlæg, og det er således kun nogle mindre fysiske tilretninger, der skal til for, at krydset kan bestykkes med et signalanlæg.

 

Projektet vil medføre, at der skal erhverves arealer fra følgende ejendomme:

 

Nordvest hjørne:

                          ES EJENDOMME AF 2007 ApS

                          Estlandsvej 1, 7480 Vildbjerg

                          Matr. nr. 1bs, ca. 10 m2

 

Nordøst hjørne:

                          J. LANGKJÆR STÅLBYG A/S

                          Park Alle 66, 7480 Vildbjerg

                          Matr. nr. 1av, ca. 9 m2

 

Sydøst hjørne:

                          D. E. EJENDOMSSELSKAB ApS

                          Pugdalvænget 2, 7480 Vildbjerg

                          Matr. nr. 1cu, ca. 13 m2

 

Arealernes nærmere placering er vist på vedlagte bilag.

 

Såfremt der træffes beslutning om projektet, anmoder forvaltning om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte matrikler. 

 

Det skal bemærkes, at de berørte grundejere har tilkendegivet at være positivt indstillet på at afstå arealerne.

Økonomi

Udgiften til et signalanlæg er ca. 400.000 kr. og vil kunne indeholdes i anlægsbevillingen til Pugdalvejs forlængelse. Den afledte årlige driftsudgift til signalanlægget er ca. 20.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres signalanlæg i krydset Pugdalvej/Park Allé i Vildbjerg

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikler.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Arealbehov - Pugdalvej Park Allé