Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

90. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 520.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 520.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Trafiksikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Følgende kampagner gennemføres i 2020:

  • Skolestart
  • Sprit
  • Uopmærksomhed
  • Tilskud til bilistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
  • 112 dag
  • Færdselskontaktlærerdag

 

Rumlestriber i åbent land

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den mest alvorlige uheldsforekomst i Midt- og Vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

 

Der etableres rumlestriber på Trehøjevej. Her er der tale om en vejstrækning, hvor hastigheden er høj, og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker. 

 

Skarrild

I samarbejde med borgerforeningen i Skarrild er der udarbejdet forslag til sikring af en lavere hastighed igennem hovedgaden og på Skjernvej. Der etableres byporte ved den nordlige og sydlige bytavle. På Skjernvej etableres der byzonetavler på hver side af rundkørslen, så den tilladte hastighed her bliver 50km/t fra 60km/t i dag og gadelyset føres med ud, så der skabes større karakter af bymæssigbebyggelse. Der etableres ligeledes en adskillelse af biler og blødetrafikanter hen over broen ved skjern Å, i form af en asfaltforhøjning med tydelig hvid afstribning.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Trafiksikkerhedskampagner

140.000 kr.

Rumlestriber

230.000 kr.

Skarrild

150.000 kr.

Udgift i alt

520.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2020

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget besluttede at omprioritere budgettet til trafiksikkerhedsfremmende tiltag for 2021 med 100.000 kr. til landsdækkende kampagner mv. og de resterende midler til fysiske trafiksikkerhedstiltag på kommunens veje og stinet.