Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

94. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

Sagsnr.: 06.02.11-K08-11-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser i henholdsvis Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk i form af etablering af okkeranlæg for at begrænse okkerbelastningen i vandløbene.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse at iværksætte forundersøgelser ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via statens tilskudsordning for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanerne. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 254.720 kr. til forundersøgelsen i Hodsager Lilleå og i alt 177.730 kr. til forundersøgelsen i Ronnum Bæk. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk.

Sagsfremstilling

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. For Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk omfatter indsatsen etablering af okkeranlæg for at begrænse okkerbelastningen til vandløbene.

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der laves forundersøgelser med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelserne samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

Herning Kommune ønsker at gennemføre teknisk- og ejendomsmæssige forundersøgelser, med henblik på at afklare muligheden for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk samt belyse, hvorvidt projekterne er omkostningseffektive jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelserne skal beskrive projekterne, herunder hvordan projekterne bidrager til at fremme formålet med restaureringen: at opnå god økologisk tilstand i vandområderne.

 

Forundersøgelserne opdeles i to faser. I første fase gennemføres de tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser, herunder foretages jern- og vandføringsmålinger i vandløbene samt opmåling af terrænet i områderne. Resultaterne af dette arbejde skal danne grundlag for optimering af placering og dimensionering af okkeranlæggerne samt vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser af projekterne. Såfremt projekterne viser sig at være omkostningseffektive fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Hodsager Lilleå ligger i den nordlige del af Herning Kommune ved Hodsager (se nedenstående kort). Hodsager Lilleå er et tilløb til Storå, der afvander til Nissum Fjord.

 

 

Projektområdet ved Ronnum Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune ved Karstoft (se nedenstående kort). Ronnum Bæk er et tilløb til Kaerstoft Å, der via Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

  

Økonomi

Hodsager Lilleå

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgen på i alt 254.720 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Hodsager Lilleå. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 255.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Hodsager Lilleå.

 

Ronnum Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgen på i alt 177.730 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Ronnum Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 178.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Ronnum Bæk.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2021.

 

Der må forventes afledte driftomkostninger til vedligeholdelse af okkeranlæggene ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til projektet i Hodsager Lilleå meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Hodsager Lilleå, forundersøgelse

 

at der til projektet i Hodsager Lilleå meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Hodsager Lilleå, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Ronnum Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 178.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Ronnum Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Ronnum Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 178.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Ronnum Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.