Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

99. Orientering om afslutning af projekt Landsbyenergi Herning

Sagsnr.: 13.00.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering om afslutning af projekt Landsbyenergi Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Projekt ”Landsbyenergi Herning” blev igangsat i forbindelse med vedtagelse af Herning Kommunes Energistrategi i 2016. Projektet har løbet fra juni 2017 til april 2020 i landsbyerne Skarrild, Karstoft, Stakroge og Sandet. Aktiviteterne er afholdt i et samarbejde mellem Herning Kommune, energikonsulentvirksomheden Scanenergi og de fire landsbyer.

 

Projektets formål har været at nedbringe CO2-udledningen i landsbyerne. Desuden har formålet været at skabe viden om energibesparelser, og at høste andre gevinster, som energirenovering og udskiftning af oliefyr giver, både for boligejerne og i landsbyerne. Projektet har ikke haft noget konkret CO2-reduktionsmål.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

De fire landsbyer ligger i et område med individuel opvarmning og mange oliefyr, hvilket giver et godt potentiale for at nedbringe CO2-udledningen. Lokalt ejerskab til projektet har været højt prioriteret. Repræsentanterne fra de fire landsbyer har derfor været med til at udvikle projektet med ønsker og ideer til aktiviteter. De har aktivt deltaget i afholdelse af aktiviteterne, formidling af projektet mv., og der har været et positivt samarbejde.

 

Følgende aktiviteter har været afholdt i projektet:

 

  • 56 energitjek hen over hele projektperioden
  • Facebook gruppe med information om energibesparelser og info om projektet
  • Nyhedsbreve på landsbyernes hjemmesider
  • Stormøde om energibesparelser 16. november 2017 - Ca. 70 fremmødte
  • Energimesse 24. februar 2018 - 15 standholdere, ca. 200 besøgende
  • Skoleundervisning af 5-6 klasser på Skarrild og Sønder Felding skole inkl. tur til Energimuseet, efteråret 2018
  • Energigennemgang af turisthuset i Skarrild medio 2019
  • Familietur til Energimuseet 15. september 2019 – 10 deltagere
  • Energiaften 7. oktober 2019 i Stakroge. Ca. 25 fremmødte.

 

Sammenfatning af projektets resultater

 

De gennemførte energirenoveringer har ud over at give CO2-besparelser, forbedret boligerne, givet lavere energiomkostninger mv.. Det er til gavn for den enkelt boligejer, men også for lokalområdet, at boligmassen bliver forbedret. Udskiftning af 7 oliefyr til varmepumper nedbringer desuden partikelforurening.

 

Der er fra kommunens side investeret 200.000 kr. i 2017, 2018 og 2019 i projektet, hvilket har ført til en CO2- reduktion på 20 % af det anviste potentiale ved energitjekkene. Det svarer til 31.647 kg CO2 om året og 686.442 kg CO2 ift. installationernes levetid. Boligejerne har samlet set investeret 733.310 kr. i energirenoveringer, som forventes at være kommet lokale håndværkere til gode.

 

Udskiftningsrate af oliefyr til varmepumper kunne være ønsket højere, men det skal tilføjes, at der ofte kan gå længere tid inden de anviste besparelser realiseres.

 

På baggrund af tilbagemelding fra landsbyrepræsentanterne, har vi desuden formodning om, at der er sket en spredningseffekt ud over de boligejere, vi har haft kontakt til.

 

Overordnet har der været stor interesse og tilfredshed med projektet fra borgernes side. Skoleundervisningen har fungeret godt. Børnene er gode ambassadører ift. deres familier, og lærerne har fået inspiration og materiale til fremtidig undervisning.

 

Endelig har det har haft betydning og givet troværdighed, at kommunen selv er gået foran og har investeret i energirenovering af turisthuset i Skarrild. Det har sparet 4.656 kg CO2 om året.

 

En uddybet beskrivelse af projektets aktiviteter, resultater og erfaringer kan læses i vedlagte bilag.

 

Bæredygtighed og FNs verdensmål

Projektet Landsbyenergi Herning har haft en positiv effekt på flere af FNs verdensmål.

 

Da projektet primært haft et energi- og CO2-sigte, har det særligt haft positiv relation til mål nr. 7. om bæredygtig energi, som både sætter fokus på vedvarende energi og energieffektivitet. Projektets positive betydning for lokalsamfundet relaterer til verdensmål nr. 11. om bæredygtige byer og lokalsamfund. Både ved at være med til at sikre boligmassen, og fordi luftkvaliteten forbedres med udskiftning af oliefyr til varmepumper. Endelig har projektet været et eksempel på et godt partnerskab for handling – FN verdensmål nr. 17.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

  • Landsbyenergi i Herning Kommune afrapportering