Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

197. Foreløbig vedtagelse af Herning Kommunes Spildevandsplan tillæg 20 vedr. ændret ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Haderup

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Herning Kommunes Spildevandsplan tillæg 20 vedr. ændret ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes til ændring af ledningstracé for spildevandsledninger, mellem Sørvad og Aulum samt Haderup og Aulum via Feldborg, i forhold til den gældende spildevandsplan. Ledningerne skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene Haderup, Feldborg og Sørvad. Tillæggets indhold fremgår af vedhæftede bilag 1.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Jvf. gældende spildevandsplan skal renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup nedlægges, og spildevandet pumpes til Aulum Renseanlæg. I Spildevandsplanen fremgår tracé for ledningsføring til transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum via Feldborg. Dette tracé ønskes nu ændret som angivet i oversigtskortet fig.1. Lokaliteter hvor projektændringen bevirker at spildevandsplanen skal ændres, er angivet i figuren med betegnelsen T1 - T4.

 

 

 

Fig 1. Oversigtskort for ændring af ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum med tillæg 20. Lokaliteter hvor projektændringen bevirker, at spildevandsplanen skal ændres, er angivet i figuren med betegnelsen T1 - T4.

 

 

Tillæggets indhold

Inden opstart af projekt til etablering af spildevandsledningen besluttede Herning Vand A/S, at separatkloakere i de aktuelle byer (Haderup, Feldborg, Sørvad), så der kun vil blive pumpet spildevand (og ikke regnvand) til Aulum Renseanlæg. Etablering af ledningen blev derfor udskudt indtil separeringen af de 3 aktuelle byer var udført. Siden er der bl.a. kommet ny motorvej (Herning-Holstebro), planlagt ny hovedvej vest for Haderup samt planlagt byggemodninger mv. Desuden finder Herning Vand A/S det ikke hensigtsmæssigt grave igennem Feldborg, Aulum og Hodsager by. Det har betydet, at spildevandsplanen for strækningen ændres, bl.a. for at kunne danne baggrund for nødvendige ekspropriationer. Oversigt over ændringerne fremgår af tillæggets bilag 1, uddybet med bilag 1.1 - 1.4, for stederne T1 - T4, hvor der sker væsentlige ændringer i planen.

 

Det forventes at Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen vil give accept til krydsning af fredskov ved Feldborg ligesom BaneDanmark har ”godkendt/der er aftalt vilkår for”, anlæg for den strækning, som skal ligge langs jernbanestrækningen Herning - Holstebro.

 

Med dette tillæg optages de nye ledningstracéer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres areal til etablering af ledning, pumpestationer osv.. Detaljeret placering af de 2 ledningstracéer i spildevandsplanen, kan ses i tillæggets bilag 2.1 - 2.4.

 

Miljøvurdering

Det nye ledningstracé for transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum samt Aulum og Haderup er omfattet af Lov om miljøvurdering, bilag 2, 10.J. ”Anlæg af vandledninger over større afstande”.

Idet ledningstracéet ikke er ændret væsentlig siden det oprindelig blev spildevandsplanlagt, vurderer Herning Kommune, at den oprindelige VVM-screening med afgørelse den 6. maj 2008: ”VVM-screening af ny ledningsstruktur i Herning Kommune” stadig er gældende. Herning Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Tillaeg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025. Aendret ledningstracé melemme Soervad og Haderup
  • Tillaeg 20 bilag 1. Oversigtskort over det oprindelige og det ændrede ledningstracé Sørvad Aulum Haderup
  • Tillaeg 20 bilag 1.1. Kort over tracéet - delstrækning T01.
  • Tillaeg 20 bilag 1.2. Kort over tracéet - delstrækning T02.
  • Tillaeg 20 bilag 1.3. Kort over tracéet - delstrækning T03.
  • Tillaeg 20 bilag 1.4. Kort over tracéet - delstrækning T04.
  • Tillaeg 20 bilag 2.1. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Haderup og Feldborg
  • Tillaeg 20 bilag 2.2. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Feldborg - Hodsager
  • Tillaeg 20 bilag 2.3. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Hodsager - Aulum
  • Tillaeg 20 bilag 2.4. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Aulum