Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

192. Frigivelse af anlægsbevilling til lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å, Ørnhøj

Sagsnr.: 06.02.03-P20-21-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å, Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til gennemførelse af et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å ved Ørnhøj. Projektet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 388.000 kr. til gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at gennemføre et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å. Projektet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser med i alt cirka 488 tons CO2 ækvivalenter. Lavbundsprojektområdet er på 26 ha og beliggende ved Fuglkjær Å i oplandet til Nissum Fjord.

 

Projektet bliver gennemført for at hæve vandstanden i området ved Fuglkjær Å. Dette udføres ved at afskære eksisterende dræn og grøfter i området samt ved at hæve vandløbsbunden på delstrækninger. Derved reduceres omsætningen i jorden og udledningen af CO2 nedsættes.

 

Der er forud for projektets gennemførelse udarbejdet en forundersøgelse, der redegør for de fremtidige afvandingsmæssige forhold ved vandløbet. Alle lodsejere indenfor projektområdet har tilkendegivet velvillighed overfor projektet. Der bliver udført jordfordeling ifbm. projektet.

 

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å. Udgifterne til gennemførelse af projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for lavbundsprojekter med midler fra EU, Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 388.345 kr. til etablering af et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å.

 

Herudover er der reserveret en ramme på 1.785.000 kr. til jordkøb, 335.000 kr. til jordfordeling og 292.860 kr. til 20 årig fastholdelse af området. Administrationen af budgettet til jordfordeling, jordkøb og 20 årige fastholdelse af området som lavbundsprojekt, kommer ikke til at ligge ved Herning Kommune.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilsagnet om tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på serviceområde 04 Grønne områder nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulent- og anlægsarbejde i alt 388.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å.

 

Udgifterne til projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for lavbundsprojekter med 75 % midler fra EU, Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når lavbundsprojektet efter planen er gennemført ultimo 2019.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 388.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å

 

at der til lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 388.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å. Udgiften finansieres af tilskuddet. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.