Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

190. Godkendelse af anlægsregnskaber for Vandløbsrestaurering

Sagsnr.: 06.02.03-P20-16-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Vandløbsrestaurering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Winnie Post, Charlotte Højbjerre, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskaber for Vandløbsrestaurering 2014 delprojekter: Genslyngning af Karstoft Å (stednr. 071088 01), Hjøllund Bæk (stednr. 071088 02) og Røjenkjær Bæk (stednr. 071088 03).

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne for de tre projekter godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for henholdsvis Genslyngning af Karstoft Å (stednr. 071088 01) , Hjøllund Bæk (stednr. 071088 02) og Røjenkjær Bæk (stednr. 071088 03).

 

Byrådet bevilligede den 3. marts 2015, pkt. 75, 622.000 kr. til genslyngning af en del af Karstoft Å. Projektet med genslyngning af Karstoft Å viste sig imidlertid ikke at kunne realiseres. Byrådet besluttede på den baggrund den 13. december 2016, pkt. 327, at omfordele de resterende anlægsmidler for projektet på 488.000 kr. til vandløbsrestaureringsprojekter med lignende formål.

 

Der blev således meddelt anlægudgiftsbevilling til vandløbsrestauringsprojekter i henholdsvis Hjøllund Bæk, stednr. 071088 02 på 200.000 kr., i Røjenkjær Bæk, stednr. 071088 03 på 50.000 kr. og Forundersøgelse Skjern Å bro, stednr. 071088 04 på 238.000 kr.

 

Projekterne ved Karstoft Å, Hjøllund Bæk og Røjenkjær Bæk er nu afsluttet.

 

Genslyngning af Karstoft Å, stednr. 071088 01

Der er foretaget forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojektet med genslyngning af Karstoft Å herunder opmåling og projektering. En central del af projektområdet ved Karstoft Å skiftede ejer under vejs i projektforløbet, og den nye ejer ønskede ikke at deltage i det planlagte vandløbsrestaureringsprojekt. Herning Kommune kunne derfor ikke realisere genslyngningsprojektet ved Karstoft Å.

 

Hjøllund Bæk, stednr. 071088 02

Der er med projektet skabt fri faunapassage ved en rørunderføring i Hjøllund Bæk og gydemulighederne for laksefisk er forbedret ved udlægning af gydebanker. Projektet er udført på de nederste 1200 meter af Hjøllund Bæk med udløb til Skjern Å. Der er derudover udplantet vandplanter på strækningen for at styrke den fysiske variation i vandløbet.

 

Røjenkjær Bæk, 071088 03

Der er som en forsøgsordning opgravet pindsvineknop på udvalgte strækninger. Pindsvineknoppen er gravet op, således at rodnettet i vandløbet er blevet fjernet. Derefter er der udlagt grus på strækningerne. Der er efterfølgende udplantet vandranunkel på strækningen for at fremme et mere diverst samfund. De næste år vil der bliver lavet en vurdering af, hvorvidt denne metode kan begrænse spredningen af pindsvineknop. 

Økonomi

 

 

 

Mindreforbruget på 59.628 k. skyldes at en del af projektet med etablering af et slyng i Hjøllund Bæk ikke kunne realiseres. Anlægsudgifterne til det samlede projekt blev derfor mindre end oprindeligt budgetteret.

 

 

Mindreforbruget på 35.862 kr. skyldes at projektområdet blev mindre end oprindeligt fastlagt pga. manglende lodsejeropbakning. Anlægsudgifterne til det samlede projekt blev derfor mindre end oprindeligt budgetteret.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.