Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

189. Resultat af undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Resultat af undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen i 2018 igangsat en undersøgelse af de gennemførte naturgenopretningsprojekter i Fjederholt Å og Vorgod Å.

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at en række lodsejere ved de to vandløb, siden projekterne blev gennemført i 2011/2012, har klaget over, at de oplever forhøjede vandstande ved de vandløbsnære arealer ud over det projekterede.

 

Orbicons undersøgelse af naturgenopretningsprojekterne viser, at der bør ske tilpasning af projekterne, idet de nuværende afvandingsforhold ved vandløbene er ringere end de afvandingsforhold, der var beskrevet i de oprindelige projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et fælles projekt med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne med henblik på at forbedre de afvandingsmæssige forhold ved vandløbene.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes andel af udgifterne til tilpasning af projekterne på 300.000 kr. ud af et samlet bygherreoverslag på 1.550.000 kr. finansieres en del af mindreforbruget i 2018 på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" (stednr. 071097) til nærværende projekt med lignende formål.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen i juni 2018 igangsat en omfattende undersøgelse af de gennemførte naturgenopretningsprojekter i Vorgod Å og Fjederholt Å.

 

Projektet i Fjederholt Å omfattede bl.a. nedlæggelse af to dambrug samt udlægning af gydebanker. Projektet i Vorgod Å omfattede genslyngning af en delstrækning af åen

nær Møltrupgård, udlægning af gydebanker for at hæve vandstanden i åen, og afbrydning af dræn.

 

 

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at en række lodsejere ved de to vandløb, siden projekterne blev gennemført i 2011/2012, har klaget over, at de oplever forhøjet vandstande ved de vandløbsnære arealer ud over det projekterede. Lodsejerne klager over, at haver og agerjord er blevet vådere efter projekternes realisering.

 

Naturstyrelsen og Herning Kommune har fået rådgivningsfirmaet Orbicon til at foretage en undersøgelse af de to projekter. Undersøgelsen omfattede opmåling af vandløbene, vandspejlsberegninger med udgangspunkt i opmålingerne og sammenligning af disse vandspejlsberegninger med de vandspejlsberegninger, som lå til grund for de oprindelige projekter.

 

Herning Kommune og Naturstyrelsen har desuden bedt Orbicon om at udarbejde forslag til løsninger, såfremt det viste sig, at vandspejlsberegninger på baggrund af opmålingen af vandløbene viste et højere vandspejlsniveau end vandspejlsberegningerne, som lå til grund for de oprindelige projekter.

 

Resultatet af undersøgelsen fremgår af rapporterne "Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å" og "Analyse af vandstandsforhold i Vorgod Å" fra Orbicon 2018.

 

Resultat af undersøgelse af vandstandsforhold i Fjederholt Å

Resultatet af undersøgelsen af projektet ved Fjederholt Å viser, at de nuværende afvandingsforhold ved vandløbet generelt er ringere end de potentielle afvandingsforhold, som var angivet i det oprindelige projekt.

 

Dette skyldes primært, at der i vandspejlsberegningerne i detailprojektet ikke er inddraget de stryg (gydebanker), der er etableret nedstrøms Skærbæk By.

 

Der er med baggrund i opmålingen fra 2018 opstillet et løsningsforslag, som særligt har fokus på, at afvandingsforholdene opstrøms broen ved Skærbæk by tilnærmes de potentielle afvandingsforhold, som blev præsenteret i det oprindelige projekt.

 

Løsningsforslaget omfatter udjævning af to stryg samt fjernelse helt af ét styg nedstrøms broen ved Skærbækvej (se bilag 1). Toppene af strygene sænkes med ca. 35-40 cm og strygene gøres ca. 20 m lange og med et fald over strygene på 1-2‰.

 

Endvidere omfatter løsningsforslaget, at der skal ske en afgravning af sandaflejringer på vandløbsbunden ved station 14.142 -14.608 m (se bilag). Afgravningen vil på de berørte lokaliteter være i størrelsesordenen 10 til 30 cm.

 

Resultat af undersøgelse af vandstandsforhold i Vorgod Å

Resultatet af undersøgelsen af projektet ved Vorgod Å viser, at de nuværende afvandingsforhold ved vandløbet på flere lokaliteter er ringere end de potentielle afvandingsforhold som var angivet i det oprindelige projekt.

 

Det skyldes primært, at de nuværende stryg (gydebanker) mange steder, og i særdeleshed på den genslyngede strækning af Vorgod Å ved Møltrupvej, ligger højere, end det projekterede i det oprindelige detailprojekt.

 

Der er med baggrund i opmålingen fra 2018 opstillet et løsningsforslag, som særligt har fokus på at forbedre de potentielle afvandingsforhold omkring den genslyngende strækning af Vorgod Å ved Møltrupvej og strækningen fra st. 3750 til 4100 m (se bilag 2).

 

Løsningsforslaget omfatter udjævning af flere stryg samt fjernelse af tre stryg på den genslyngede strækning af vandløbet. Derudover udjævnes tre stryg henholdsvis nedstrøms den genslyngede og på strækningen station 3750-4100 m. Strygene forlænges på strækningerne til mellem 20-30 m og anlægges med et fald over de enkelte stryg på 1-2‰.

 

Informationsmøder med lodsejerne  

Lodsejerne ved Fjederholt Å og Vorgod Å vil blive præsenteret for resultaterne af undersøgelsen på to informationsmøder den 5. december 2018. Rapporterne fra Orbicon vil blive lagt på www.herning.dk således, at de lodsejere, der er interesserede, har mulighed for at hente rapporterne forud for informationsmøderne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der, på baggrund af undersøgelsens resultater, igangsættes en fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne således, at afvandingsforholdene ved Fjederholt Å og Vorgod Å tilpasses de potentielle afvandingsforhold, som var angivet i de oprindelige projekter.

 

Processen, der planlægges udført i 2019, vil omfatte detailprojektering (projektforslag), konsekvensvurdering, myndighedsbehandling, udarbejdelse af udbudsmateriale samt anlægsarbejde.

 

Fastlæggelse af de endelige løsninger for tilpasning af projekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å vil først ske i forbindelse med detailprojekteringen og efter dialog med lodsejerne.

Økonomi

Byrådet bevilligede den 6. marts 2018 pkt. 50 og 19. juni 2018 pkt. 127 i alt 426.000 kr. til undersøgelse af de gennemførte naturopretningsprojekter ved Fjederholt Å og Vorgod Å. Udgifterne til undersøgelsen skulle deles ligeligt mellem Herning Kommune (213.000 kr.) og Naturstyrelsen (213.000 kr.).

 

På baggrund af Orbicons resultater af undersøgelsen af projekterne herunder forslag til tilpasning af projekterne har Naturstyrelsen udarbejdet et bygherreoverslag til detailprojektering, konsekvensvurdering, udarbejdelse af udbudsmateriale og anlægsudgifter. Det samlede bygherreoverslag vurderes at være 1.550.000 kr. Herning Kommunes andel forventes at udgøre i alt 300.000 kr. i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at den fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å igangsættes og finansieres som anført nedenfor.

 

Forvaltningen anbefaler, at der til dækning af Herning Kommunes andel af udgifterne på 300.000 kr. anvendes en del af mindreforbruget i 2018 på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 til nærværende projekt med lignende formål.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 193 655.000 kr. til etablering af et okkeranlæg ved Grågårde Bæk, stednr. 071097. Vandløbsrestaureringsprojektet viste sig ikke at kunne realiseres på grund af sikkerhedsmæssige afstandskrav til Karup Lufthavn (bird-strike bufferzone). Det betyder, at der er et mindreforbrug på ca. 585.000 kr. i 2018 på anlægsprojektet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der igangsættes en fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af narturgenopretningsprojekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at der til tilpasning af naturgenopretningsprojekter i Vorgod Å og Fjederholt Å meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk i 2018. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 300.000 kr. på samme stednr. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.