Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

251. Kulturby ved Præstbjerg Naturcenter

Sagsnr.: 01.03.03-P19-12-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Kulturby ved Præstbjerg Naturcenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af midlertidig kulturby i Præstbjerg Naturcenter i en periode på to måneder i 2013, som en del af kulturprojektet 'Bølgen'.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til projektet mod at området ryddes og reetableres efter brug.

Sagsfremstilling

Der er på et areal ved Præstbjerg Naturcenter søgt om tilladelse til opførelse af midlertidig landsby i samråd med Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

 

Landsbyen vil få navnet ArtEpi, og tænkes at skulle være opført og fungere i 2 måneder i perioden fra august til oktober 2013, hvorefter den igen fjernes fra området, som reetableres til sit nuværende udseende.


I to måneder vil kunstnere og videnskabsfolk bo og arbejde med emner inden for bæredygtighed. Landsbyen vil få scener, toiletvogne, hegn, huse m.v., og det er intentionen, at publikum skal besøge og bruge stedets kulturtilbud.


Som bilag er vedlagt den væsentligste del af ansøgningsmaterialet, hvor det ligeledes er beskrevet, at byen vil fungere fra 17. august 2013 til 19. oktober 2013.


Som udgangspunkt vil der i området blive opført i alt ca. 100 boligenheder, hotel til 40 personer og et teltareal til ca. 50 personer over et område på 1 ha, og der vil blive udlagt et parkeringsareal til ca. 400 biler. Yderligere vil der i henhold til ansøgningen blive etableret overdækket arena, køkkenbygning, bad- og toiletvogne m.v.

 

Sagen er fremsendt til orientering hos en bredere kreds af naboer, der vurderes at kunne blive berørt af projektet. Eventuelle bemærkninger til projektet vil blive forelagt på mødet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i henhold til planlovens § 35,1 meddeles landzonetilladelse til at opføre kulturby "ArtEpi" i perioden fra 17. august til 19. oktober 2013, under forudsætning af, at området ryddes og reetableres efter brug,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indhente de nødvendige garantistillelser.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der er ikke kommet bemærkninger fra naboer.

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Naboorientering og ansøgningsgrundlag