Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

250. Godkendelse af takstblade 2013 for 13 vandforsyningsselskaber

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-12 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade 2013 for 13 vandforsyningsselskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af vandforsyningsselskabernes takstblade for 2013 i henhold til vandforsyningsloven § 53. Forvaltningen har for takstblade for 2013 stillet krav til udformning og beregning. Alle selskaberne har lavet en genberegning af tilslutningspriser og alle takstblade har ændret udseende.
 
Forvaltningen anbefaler, at takstbladene godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af takstblade for 13 vandforsyninger i henhold til vandforsyningsloven § 53.

 

Godkendelse af resterende 9 takstblade forventes at være klar til udvalgets møde primo 2013.


Der er lavet en kort gennemgang af de enkelte vandforsyningsselskabers takstblade
Forvaltningen har stillet krav til udformning og beregning af takstblade for 2013.

 

Takstbladene skal således overholde regulativet, ”hvile-i-sig-princippet” og opdeling af tilslutningspriser på forskellige forbrugerkategorier skal bygge på faktiske udgifter for vandværket.
 
Overholdelse af regulativet betyder at der skal være beregnet et hovedanlægsbidrag, et forsyningsanlægsbidrag og et stikledningsbidrag, som tilsammen udgør tilslutningsbidraget. Det gælder for alle vandforsyningerne, at tidligere tilslutningsbidrag ikke har været beregnet de sidste 10-20 år eller længere. Nogle takster har ikke været reguleret i ligeså mange år.


For de vandforsyninger, som ikke er omfattet af vandsektorloven, gælder ”hvile-i-sig-princippet”. Derfor skal vandforsyningerne fremsende seneste regnskab og budget for drift i 2013 og langsigtede investeringer, så forvaltningen kan vurdere om vandværket har økonomi til fremtidig drift og investeringer.


I henhold til udtalelse fra statsforvaltningen i 2011, skal opdeling af tilslutningspriser i forskellige forbrugerkategorier bygge på faktiske udgifter for vandforsyningen.


På den baggrund har forvaltningen anbefalet, at tilslutningsprisen opdeles i forhold til størrelse af stikledning eller måler, alternativt kan det årlige vandforbrug benyttes. Da vandforsyningerne har meget forskellige forsyningsområder, vil nogle have brug for mange opdeling, mens andre kan nøjes med få eller ingen opdeling.
 
Opsætning af takstbladene og den nye beregning betyder at mange tilslutningspriser er ændret. Det er ikke muligt at lave en retfærdig sammenligning med tidligere priser, da principperne for beregningen er ændret og opdeling i forbrugerkategorier er ikke ens. Forvaltningen har alligevel forsøgt at vurdere prisens udvilkling for det enkelte vandværk.
 
Abildå Vandværk
Forvaltningen vurderer, at kravene er overholdt. Vandforsyningen har et fuldt udbygget ledningsnet i forsyningsområdet og mangler kun tilslutning af få ejendomme. Derfor vurderer forvaltningen, at vandforsyningen har lavet en tilstrækkelig god vurdering af deres udgifter til kommende tilslutninger. Vandforsyning har valgt at differentiere tilslutningsbidrag efter vandforbrug. Ved den ny beregning af tilslutningstakster er prisen steget meget, hvilket skyldes at tidligere tilslutningspriser ikke har været reguleret i mange år.


Abildå Vandværk har ikke ændret prisen for vand i forhold til 2012. Vandforsyningen har sendt regnskab for 2011, men ikke budget for 2013. Regnskabet viser et løbende pænt overskud og en likvidbeholdning på over ½ mio.

 
Aulum Vandforsyning
Tilslutningsbidraget i byområdet er faldet nogle få tusind kroner, mens tilslutning i landzonen er steget. Stigningen i landområdet er kun nogle få tusind kroner for ejendomme med vandforbrug svarende til almindelig husholdning.
Prisen for vand og det faste bidrag er steget lidt, men er stadigvæk blandt kommunes billigste. Vandværket er omfattet af vandsektorloven og underlagt prisloft af forsyningssekretariatet.
Prisloftet er brugt som udgang punkt for fastsættelse af prisen for vand.
 
Gødstrup Vandværk
Det er planlagt, at Gødstrup Vandværks forsyningsområde overtages af Herning Vand A/S. Gødstrup Vandværks takstblad er derfor fuldt harmoniseret med taksterne for Herning Vand A/S. Takstbladet for Herning Vand A/S er godkendt på møde i Teknik og Miljøudvalget den 5. november 2012.
 
Haderup Vandværk
Vandforsyningen har valgt at opdele tilslutningsbidrag efter vandforbrug. Tilslutningsbidraget for normalt husholdningsforbrug er steget lidt i byområdet, men faldet på landet.


Prisen for vandforbrug er ikke ændret i forhold til 2012. Den årlige faste afgift er sat op med 50 kr. Der er fremsendt regnskab for 2011, som viser et underskud i 2011 og et budgetteret underskud i 2012. Kommunen stiller i vandforsyningsplanen krav om at vandforsyningen opretter nødforsyning til andet vandværk inden 2016. Takstbladet anbefales godkendt med krav om, at der skal være økonomi til kommende investeringer.
 

Hammerum Vandværk
Tilslutningsprisen er steget lidt i byområdet, men faldet i landområdet og for storforbrugere generelt.
Prisen for vandforbrug er sænket, mens det faste årlige bidrag er uændret. Vandværket er omfattet af vandsektorloven og underlagt prisloft af forsyningssekretariatet.
 
Haunstrup Vandværk
Der er ikke beregnet et tilslutningsbidrag for byområde. Tilslutning i landzone er opdelt i flere stikledningsstørrelser, prisen er steget.
Der er lavet et budget for 2013, som er brugt som grundlag for prisen for vand. Prisen for forbrug er steget, men det faste bidrag er faldet.
Takstbladet anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal være et tilslutningsbidrag for byområde i tilfælde af nyudstykninger.

Sdr. Felding Vandværk

Priserne er steget nogle få tusinde kroner, hvilket skyldes at priserne ikke har været reguleret i mange år.
Vandforsyningen, der er omfattet af vandsektorloven, har fremsendt et budget for 2013, som prisen for vand er beregnet ud fra. Prisen for vand er uændret.
 
Snejbjerg Vandværk
Tilslutningsbidraget i byen og for storforbrugere på landet er steget, hvilket skyldes af taksterne ikke har været reguleret i flere år.
Prisen for vand er uændret i forhold til 2012, det årlige faste bidrag er faldet med 70 kr. Vandværket er omfattet af vandsektorloven og underlagt prisloft af forsyningssekretariatet.
 
Studsgård Vandværk
Der er beregnet et bidrag for byområde og et for landområdet. Tilslutningsprisen i byområdet er steget nogle få tusind kr. Der har ikke tidligere været et tilslutningsbidrag for landområdet på takstbladet.
Prisen for vand og fastbidraget er reguleret efter budget for 2013 med henlæggelser til kommende investeringer. Det faste årlige bidrag er faldet lidt.
 
Sørvad Vandværk

Tilslutningsprisen er steget for almindelig husholdningsforbrug, men faldet lidt for storforbrugere.
Der er lavet et budget for 2013. Prisen for vand er hævet lidt mens det faste bidrag er faldet.
 
Vildbjerg Vandværk
Vandværket har brugt vandforbruget til at opdele takster, men har desuden også beskrevet boligtyperne. Tilslutningspriserne er stort set uændrede.
Vandforsyningen er omfattet af vandsektorloven og prisen for vand er uændret.
 
Vind Vandværk
Tilslutningspriserne er steget, hvilket hovedsagligt skyldes stort bidrag til forsyningsledninger.
Der er fremsendt et budget med investeringsplan og på den baggrund er prisen for vand steget lidt.
 
Ørnhøj Vandværk
Tilslutningsbidraget på landet er steget meget. Stigningen viser at tidligere priser ikke har været beregnet ud fra hele nuværende forsyningsområde, det vil sige, at stigningen i bidrag til forsyningsledning og stikledning skyldes, at vandforsyning skal dække til meget tyndt befolket område.


Vandforsyningen har valgt kun at have ét tilslutningsbidrag i landområdet og ét i byområdet. Dette skyldes, at der kun er få storforbrugere blandt de manglende tilslutninger i landområdet og der er ikke forventning til udlægning af nye industriområder, som er meget vandkrævende.

Ørnhøj Vandværk har fremsendt et budget for 2013, som viser et resultat på ca. 60.000 kr. Med baggrund i budgettet er prisen for vand ikke ændret i forhold til 2012.
Budgettet medtager ikke kommende store investeringer til ny kildeplads, og regnskabet for 2011 viser at Ørnhøj Vandværk har en begrænset likvid beholdning.


Forvaltningen anbefaler, at takstbladet godkendes med bemærkning om at fremtidige budgetter skal tage højde for kommende større investeringer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at takstbladene godkendes, med de nævnte bemærkninger.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Takstbladet for Sørvad Vandværk afventer fornyet behandling i januar.

 

Øvrige takstblade blev godkendt.

Bilag

 • Vind Vandværk takstblad 2013
 • Vildbjerg VAndværk takstblad 2013
 • Sørvad Takstblad 2013
 • Studsgård Vandværk takstblad 2013
 • Snejbjerg Vandværk Takster 2013
 • sdr felding Takstblad 2013
 • Haunstrup Vandværk takstblad 2013
 • Hammerum Vandværk Takstblad 2013
 • Haderup Vandværk takstblad 2013
 • Aulum VandværkTakstblad 2013
 • Abildå Vandværk takstblad 2013
 • ørnhøj Vandværk Takstblad 2013
 • sammenligning af takster for vandforsyninger dec 2012