Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

248. Forslag til indsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Vind Vandværk

Sagsnr.: 13.02.00-P19-11-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Forslag til indsatsplan til beskyttelse af drikkevand omkring Vind Vandværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet et forslag til indsatsplan til at beskytte drikkevandet omkring Vind Vandværk. Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne inden for Vind Vandværks naturlige forsyningsområde.


Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, lodsejere og andre interessenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til ”Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet omkring Vind Vandværk” godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af Naturstyrelsens ”Kortlægning af grundvandsressourcen ved Idom og Vind” har forvaltningen udarbejdet et forslag til indsatsplan til at beskytte drikkevandet omkring Vind Vandværk.


Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Vind Vandværk. Der er afholdt borgermøde i opstartsfasen, og forslaget har været drøftet på Grundvandsrådet i Herning Kommune.
 
Fakta om Vind Vandværk :
Vandforsyningen har en årlig indvindingstilladelse på 50.000 m3 og forsyner ca. 160 forbrugere. Indvindingsoplandet for Vind Vandværk er ca. 2,1 km x 4,5 km i alt 9,5 km2.
 

[image]

 

Indsatsområdet i planen er vist på ovenstående kort med rød stiplet streg.
OSD: lyseblåt området
ION: grøn skravering
Indvindingsopland: orange streg
Vandværksboringer med 300 meter beskyttelseszone: blå cirkel
Kommunegrænse: sort streg

 
Vind Vandværk indvinder vand fra to magasiner, et middeldybt og et dybtliggende grundvandsmagasin.
 
En stor del af vandværkets indvindingsopland / eller OSD er udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat (ION), fordi der ikke er nogen naturlig beskyttelse i form af tykke lerlag over de højest beliggende grundvandsmagasiner
 
Det dybe magasin i Vind indsatsområde er velbeskyttet, mens det mellemdybe magasin kun er moderat beskyttet.

 

Der er ikke kortlagt forurenede grunde af betydning i indsatsområdet, og de løbende analyser af grundvandet viser ikke tegn på, at nogen forurening truer drikkevandsmagasinet.
 
Planen indeholder 16 retningslinier til beskyttelse af grundvandet.
 
Bemærkninger til retningslinje 1-2:
De første retningslinier stiller krav til vandværket, som skal satse på at indvinde fra det dybe velbeskyttede magasin.
 
Bemærkninger til retningslinje 3-13:
Disse vil begrænse aktiviteter og anvendelse af sårbare arealer i indsatsområdet. Retningslinjerne er rettet mod kommunens sagsbehandling af tilladelser til vandindvinding og miljøgodkendelser.


Da der ikke er påvist nitrat i råvandet fra boringerne på Vind Vandværk, er der valgt en retningslinje, som begrænser udvaskningen af nitrat på længere sigt i indsatsområder med hensyn til nitrat.
 
Bemærkninger til retningslinje 14-16:
De sidste retningslinjer omhandler information om grundvandsbeskyttelse til borgere og erhverv.
 
Udvalgte retningslinjer:
1. Senest når analyser af råvandet viser en nitratkoncentration på 37,5 mg/l (75% af grænseværdien), skal vandværket etablere en ny indvindingsboring i det dybe beskyttede magasin, som helt erstatter indvindingen fra det øverste magasin. Samtidig bliver det øverste filter i den eksisterende boring derefter kun brugt til overvågningsboring.
 
5. Vertikale varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg må ikke etableres i indsatsområdet. Der kan efter en konkret vurdering dispenseres for anlæg i det øverste magasin.
 
10. Der bliver ikke givet tilladelse til nye havevandingsboringer i en afstand af 300 meter fra vandværkets boringer, ligesom fornyelser ikke bliver givet.
 
11. I indsatsområder med hensyn til nitrat må udvaskning af nitrat fra rodzonen til grundvandet ikke overstige udvaskningen fra planteavlsbrug. Dette reguleres i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet omkring Vind Vandværk godkendes og sendes i offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • forslag Indsatsplan Vind Vandværk