Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

245. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af husdyrproduktion

Sagsnr.: 24.01.00-P19-37-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse i sag om tilladelse til udvidelse af husdyrproduktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 10. juni 2009 om tilladelse til ændring af produktionen på husdyrbruget beliggende Hodsagervej 67, 7490 Aulum fra 124,5 DE i malkekøer med opdræt til 46,58 DE i stude, heste og mink.


Tilladelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Det Økologiske Råd. Klager
har navnlig anført, at der bør stilles krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og vurderingen af ammoniakpåvirkningen af et hede- og moseområde nordvest for ejendommen skal ændres.

 

BAT
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at en tilladelse til minkbrug efter § 10 i husdyrloven vil overholde BAT, hvis ammoniaktabet maksimalt er 1,30 kg N pr. årstæve ved udvidelse.

 

Nævnet har beregnet, at minkproduktionen på Hodsagervej 67 i ansøgt drift skal overholde en samlet emissionsgrænseværdi på 2.080 kg N/år.

 

Nævnet konstaterer ud fra de foreliggende oplysninger om de ammoniakreducerende virkemidler i minkhallerne på Hodsagervej 67 - rendebredden, tømningshyppigheden, halmtilførslen og minkfoderets proteinindhold - at den samlede ammoniakemission fra minkproduktionen på 1.600 årstæver overholder den samlede emissionsgrænseværdi på 2.080 kg N/år. Det ansøgte lever derfor op til kravet efter husdyrbruglovens § 19, jf. § 10, om anvendelse af BAT.

 

Natur- og Miljøklagenævnet indsætter derfor de konkrete vilkår til indretningen og driften af minkhallerne.

 

Hede- og moseområde

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af en række beskyttede naturtyper med en vis størrelse, herunder heder og moser.
Kommunen skal ved behandlingen af en ansøgning om tilladelse efter husdyrbruglovens § 10 vurdere, om det ansøgte kan føre til tilstandsændringer i områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.


Det er Herning Kommunes faglige vurdering - bl.a. baseret på kendskabet til det i klagen nævnte hede- og moseområde ca. 650 m nordvest for produktionsanlægget på Hodsagervej 67 (tålegrænse, tilstand og planteforekomster) - at den af kommunen beregnede merdeposition på op til 0,32 kg N/ha/år ikke vil føre til tilstandsændringer i området.

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering.


Afgørelsen følger en principiel afgørelse om tilladelser til minkfarme, der er kommet den 30. oktober 2012. Herning Kommune ændrer praksis og følger fremadrettet denne principielle afgørelse, så BAT i nye minkhaller (både åbne og lukkede) sættes til 1,30 kg N pr. årstæve.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.