Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

243. Dispensation til fremstilling af foder på pelsdyrfarm - Gindeskovgård 6, 7540 Haderup

Sagsnr.: 09.17.00-K08-412-12 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Dispensation til fremstilling af foder på pelsdyrfarm - Gindeskovgård 6, 7540 Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Jens Lybecker

Sagsresume

Gindeskovgård Mink ApS v/ Bo Torben Larsen fremstiller minkfoder på ejendommen beliggende Gindeskovgård 6, 7540 Haderup, hvorpå der også drives minkfarm. Fremstilling af foder på pelsdyrfarme er ikke tilladt, dog kan kommunen under særlige omstændigheder meddele dispensation til fremstillingen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation efter § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 9. november 2012 modtaget ansøgning om dispensation til fremstilling af minkfoder på ejendommen beliggende Gindeskovgård 6, 7540 Haderup.

 

I henhold til § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. må der ikke fremstilles foder på pelsdyrfarme. Kommunen kan dog under særlige forhold meddele dispensation til fremstilling af foder til farmenes eget forbrug.

 

Bo Torben Larsen driver pelsdyrproduktion på 3 lokaliteter med i alt 21.900 minkårstæver, hvilket forventes at stige til 27.840 minkårstæver indenfor få måneder.

 

Forvaltningen vurderer i denne forbindelse, at produktion af foder til Fårbækvej 9 og Bækdalvej 16 er en del af Bo Torben Larsens farme, og derfor er foderet til farmerens eget forbrug. 

 

Bo Torben Larsen vurderer, at denne pelsdyrproduktionsstørrelse giver et væsentligt økonomisk incitament til selv at producere den krævede fodermængde. Dernæst vil egenproduktion af foder give mulighed for at sammensætte foderet ernæringsmæssigt optimalt efter egne ønsker og vurderinger.

 

Bo Torben Larsen vil gennem analyseprogrammer årligt skulle redegøre for, at kravene til proteinindholdet i foderet overholdes i henhold til vilkårene i pelsdyrfarmenes miljøgodkendelse og tilladelser efter husdyrloven. Der er i disse godkendelser stillet vilkår til, at der skal fremvises en produktionsplan, hvoraf den planlagte mængde protein af omsættelig energi fremgår og det faktiske indhold for de seneste 3 år. Såfremt der er brug for yderligere oplysninger til vurdering af foderet, så vil der blive meddelt  påbud om relevant egenkontrol.

 

Foderproduktionen foregår i eksisterende bygninger på adressen Gindeskovgård 8, 7540 Haderup. Der er indkørsel til minkfarmen og foderfremstillingen fra Hessellundvej, som er forbindelsesvejen mellem Aulum og Karup. Indkørslen til Minkfarmen og foderfremstillingen er asfalteret. Antallet af transporter forventes ikke væsentligt øget ved forderfremstillingen, idet foder fra et centralt Fodercentral leverer dagligt til minkfarmen og råvarer til fremstillingen leveres frossent med et højere tørstofindhold og der kan leveres større mængder ad gangen. Transport af færdigfoder til Bo Torben Larsens øvrige produktionslokaliteter (Fårbækvej 9, Bækdalvej 16) vil foregå dagligt ad offentlig vej.

 

I forbindelse med planlægningen af en foderproduktion på lokaliteten, er det overvejet, om det ville medføre gener for omkringboende eller andre. Processtøj vil i altovervejende grad opstå inde i produktionsbygningen, og vil næppe være hørbar udenfor bygningen. Det understreges af, at nærmeste naboer (Herningvej 53, 55, 57 og 58) er mere end 400 m fra produktionsbygningen i vestlig retning. Det betyder samtidig, at meget lokalt opstået støv eller lugt næppe vil kunne registreres af naboer eller andre udefra kommende. Såfremt der kan meddeles dispensation, så vil der efterfølgende blive vurderet, om øvrige tilladelser kan meddeles, bl. a. Miljøgodkendelse efter Kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor bl. a. støv, støj og lugt vil blive vurderet.

 

Forvaltningen vurderer, at Bo Torben Larsens minkproduktion er af en sådan størrelse, at fremstillingen af foder på Gindeskovgård 6, 7540 Haderup kan lovliggøres i henhold til § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. under forudsætning af, øvrige tilladelser og godkendelser opnås.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation efter § 9 i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.

 

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.