Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

244. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

Sagsnr.: 24.01.00-P19-18-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 29. september 2010 om § 11 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Keldsgårdvej 8, 7451 Sunds.
 
Godkendelsen giver tilladelse til 235 søer med 20 grise /so, 4.700 smågrise, 4.450 slagtesvin og 2 ammekøer med opdræt svarende til 201,32 DE. Projektet indebærer opførelse af stald til slagtesvin, et maskinhus og en gyllebeholder. Stalden er en lovliggørelse, idet den er opført på godkendelsestidspunktet.
 
Miljøgodkendelsen blev påklaget af naboer til husdyrbruget. De omboende har navnlig klaget over lugt- og fluegener samt gener forbundet med opbevaringen af døde dyr. Herudover er der klaget over, at der burde have været foretaget nabohøring, forinden den nye stald til slagtesvin blev bygget og taget i brug.
 
Lugt
Natur- og Miljøklagenævnet har fundet, at hvis husdyrbruget overholder de af kommunen fastsatte vilkår, vil den ansøgte produktion ikke medføre væsentlige lugtgener. Nævnet har lagt vægt på, at de udregnede lugtgeneafstande for hhv. enkeltboliger, bebyggelse og byzoner er overholdt.
 
Fluer
Natur- og Miljøklagenævnet finder, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige fluegener for de omkringboende, hvis ansøger overholder de i ansøgningen angivne foranstaltninger samt det af kommunen fastsatte vilkår herom. Nævnet har herved lagt vægt på, at forebyggelse af flueplage først og fremmest kræver en god gødningshåndtering samt god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester, og at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
 
Opbevaring af døde dyr
Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at de af ansøger beskrevne foranstaltninger samt det af kommunen stillede vilkår om opbevaring af døde dyr er tilstrækkeligt til at begrænse generne fra opbevaring af døde dyr for de omkringboende. Nævnet har lagt vægt på, at der kun vil være grund til at stille vilkår om affaldshåndteringen på et husdyrbrug, herunder om opbevaring af døde dyr, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der giver grund til at antage, at der vil være gener, selvom husdyrbruget overholder de almindelige regler om håndtering af affald.
 
Byggeri og ibrugtagning af stald
Natur- og miljøklagnævnet bemærker, at det hører under Herning Kommune som tilsynsmyndighed at påse, at en eksisterende miljøgodkendelse og vilkårene heri overholdes, herunder at ansøger ikke ændrer eller udvider husdyrbruget i strid med godkendelsen. Nævnet tager ikke stilling til klager over kommunernes udførelse af den tilsynsforpligtelse, der påhviler dem efter lovgivningen. Nævnet henviser klager til at rette henvendelse herom til den pågældende statsforvaltning, i dette tilfælde Statsforvaltningen Midtjylland.
 
Aftalearealer
Der indgår aftale om afsætning af husdyrgødning til tredjemand i husdyrgodkendelsen. Aftalearealerne ligger i Oplandet til Skive Fjord. Dyretrykket i oplandet er stigende og derfor er arealerne sårbare. det betyder, at der skal udarbejdes § 16 arealgodkendelse på aftalearealerne indenfor 1 år.
 
Afgørelsen får ingen betydning for Herning Kommunes sagsbehandling fremover, idet afgørelsen følger principperne i vurderinger efter Miljøstyrelsens vejledninger af Habitatområder og naboforhold.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.