Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

224. Maksimaltakster for taxikørsel - regulering 2012

Sagsnr.: 00.01.00-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Maksimaltakster for taxikørsel - regulering 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I henhold til lovbekendtgørelsen om taxikørsel fastsætter kommunalbestyrelsen maksimaltakster, herunder evt. takster for timebetaling samt evt. særlige tillæg til taksterne.

 

De nugældende takster er senest reguleret december 2008, - med nogle få tilrettelser men ingen reguleringer i december 2009. Tilretningerne var nedjustering af ventetidstaksten samt præcisering af, hvornår storvognstaksterne må anvendes.


Taksterne kan reguleres hvert år efter ansøgning fra Dansk Taxi Råd/ Herning Taxa. Grunden til, at der ikke er sket regulering siden 2008 er, at der ikke er modtaget ansøgning herom.

 

Der foreligger nu ansøgning fra Herning Taxa om regulering af taksterne med virkning fra 1. december 2012. Herning Taxa ønsker, at start-taksterne holdes uændrede, mens øvrige takster ønskes reguleret efter taxi-indekset.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne med virkning fra 5. december 2012 reguleres efter taxiindexet svarende til 6,45 %, at takstregulativet ændres således at storvognstaksten må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol samt at der fremover arbejdes med 3 typer tilladelser - lille vogn 4-5 passagerer, mellem vogn 6 passagerer og stor vogn 7-8 passagerer med lift til befordring af 1 person siddende i kørestol.

Sagsfremstilling

 

Maksimaltakster

Aftalen med Dansk Taxiråd er, at udgangspunktet for den årlige regulering er det af Danmarks Statistik beregnede taxiindeks for 2. kvartal. Dette indeks viser en stigning fra 2. kvartal 2008 (som anvendtes som grundlag for sidste regulering) til 2. kvartal 2012 på 6,45 %.

 

Nedenstående tabel viser de maksimaltakster, der senest er blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune 30.11.2009, tilføjet den regulering, der ansøges om pr. 1.12.2012.

 

 

 

 

 
Tidsrum
 
Lille vogn
 
Stor vogn
 
Regulering 6,45 %
Starttakst 1
 
 31,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
06.00-18.00 
 
   
 
Starttakst 2
 
 40,00
 
Uændret
Mandag - fredag (hverdage)
18.00-24.00
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage
 
06.00-24.00
 
 
   
 
Starttakst 3
 
 60,00
 
Uændret
Mandag - fredag
24.00-06.00
 
   
 
Lørdage, søn- og helligdage
 
24.00-06.00
 
 
  
 
Starttakst 4
  
 77,00
 
Uændret
24., 25., 26. og 31. december og 1. januar
 
06.00-6.00
 
 
 
Starttakst 5*)
 
 
 70,00
Uændret
Hverdage, søn- og helligdage
 
06.00-06.00
 
  
  
 
Kilometertakst 1 
 
 13,50
 
  
 14,40
 
Kilometertakst 2*)
 
  
 
 17,60
 
 18,75
Tur - returkørsel 
 
   6,75
 
   8,80
 
7,20/9,40
Ventetid pr. time 
 
405,00
 
405,00
 
431,15
Cykler, barne- og klapvogne pr. stk.  
 
 25,00
 
 25,00
 
 25,00
 
Handicapvogn med lift - mindstepris**)
 
 
187,00
199,00

 

*) Storvognstaksterne må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol.

 

**) Minimumstaksten må anvendes, når passageren sidder i fastspændt kørestol. Minimumstaksten "køres af", således at der kun kan kræves betaling ud over minimumstaksten, hvis prisen er højere med sædvanlig takst for stor vogn.

 

Der er udarbejdet en oversigt over de nugældende takster for de øvrige kommuner i Midt- og Vestjyllands politikreds. Ovenstående regulering er i tråd med de øvrige kommuners takster og med iagttagelse af dato for ikrafttræden. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

 

Sammensætningen af vognparken i Herning Taxa

Igennem de seneste år har flere af de vognmænd, der oprindeligt har fået udstedt en lille vognstilladelse (til 4-5 passagerer) valgt at indregistrere vogne til 6 passagerer på deres lille vognstilladelse. Pt. har 10 ud af de 34 småvognstilladelser indregistreret en 6 personers taxi.

 

Dette er ikke muligt at gribe ind overfor, idet det ikke er beskrevet på tilladelsen at tilladelsen skal benyttes til en bil indregistreret til 4-5 passagerer. Udfordringen er først kommet de senere år, hvor 6 passagers taxier er blevet en mulighed.  

 

Ovenstående udvikling har skabt en situation, hvor det for Herning Kommune og Herning Taxa er umuligt at styre sammensætningen af vognparken, således at behovet for forskellige taxityper er bedst muligt sammensat for at dække den samlede kørselsmængde. Herning Taxa har som følge heraf rejst problematikken overfor Herning Kommune. 

 

At denne 'mellemvogn' er blevet en del af vognparken betyder fx., at der er større konkurrence mellem 6-personers taxierne og storvognstaxierne om de ture, hvor flere end 4 personer skal køres hjem. Da der er større udgifter forbundet med at have en storvognsklausul på sin tilladelse, bør det sikres, at storvognene får en 'passende' andel af turene med flere end 4 passagerer. Samtidig er der også borger- og miljø-hensyn, der trækker i modsat retning. Iflg. det nugældende takstregulativ kan 6 personers biler tage storvognstakst, når de kører med flere end 4 passagerer. 

 

Herning Taxa peger samtidig på den problematik, at denne vogntype i nogle tilfælde medfører en forringet serviceoplevelse, fordi mellemvognen sagtens kan køre 6 unge mennesker hjem fra en bytur, men fx ikke kan tage 6 mennesker og tilhørende bagage med til lufthavnen grundet mangel på bagageplads og benplads.


Udstedelse af tilladelser

En løsning på at styre denne udvikling er, at der ved fornyelse/udstedelse af nye tilladelser tilføjes en klausul om, at tilladelsen er forbeholdt en taxi til 4-5 passagerer. Men da det tager en årrække at  få den tilsigtede virkning, anbefales det samtidig at fjerne det økonomiske incitament, der ligger i, at der kan anvendes storvognstakst, når der køres med mere end 4 passagerer.

 

Anvendelse af 6 personers taxier vil betyde, at borgerne kan køre flere passagerer sammen til en lavere starttakst, hvilket giver god mening både ud fra et serviceperspektiv og miljøhensyn.

 

Det er aftalt mellem Herning Taxa og Herning Kommune, at det i forbindelse med genudstedelser, nyudstedelser og tilpasning i antallet af tilladelser vurderes, hvor mange tilladelser der skal være med de forskellige klausuler.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne med virkning fra 5. december 2012 reguleres efter taxiindexet svarende til 6,45 %,

 

at teksten på takstregulativet ændres, således at storvognstaksten må anvendes, når taxaen er bestilt som en stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol,

 

at Herning Taxa og Herning Kommune fremadrettet arbejder med tre typer af tilladelser, lille vogn 4-5 passagerer, mellemvogn 6 passagerer og stor vogn 7-8 passagerer og med lift indrettet, således at der kan befordres en person siddende i kørestol.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Opdateret oversigt takster i Midt-og Vestjyllands Politikreds
  • MAKSIMALTAKSTER FOR TAXIKØRSEL I HERNING KOMMUNE 2012-2013