Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

238. Storå, forslag til ændring af sejladsregulativ 2012

Sagsnr.: 06.02.00-P19-15-07 Sagsbehandler: Charlotte Højbjerre  

Storå, forslag til ændring af sejladsregulativ 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Sejladsregulativet for Storå regulerer sejladsen på Storå fra sammenløbet af vandløbene Højris Å og Herningsholm Å til Storå’s udløb i Nissum Fjord, se kortbilag. Strækningens samlede længde er 66.191 meter, og vandløbet løber gennem både Holstebro og Herning Kommune. Begge kommuner ønsker at udvide kanosejladsen fra 50 udlejningskanoer til 70. Samtidig ønskes tidspunktet for kanosejlads fremrykket med 14 dage fra 15. juni til den 1. juni. Tidsperiode ændres fra kl. 8-20 til 9-20.
 
Endvidere ønskes en ændring i lodsejersejladsen (bredejere) fra tidligere at måtte sejle på vandløbet med 1 fartøj til sejlads med flere fartøjer pr. husstand.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til ændringer i sejladsregulativ for Storåen godkendes, samt at antallet af kanoer til kommerciel kanoudlejningssejlads ændres fra i alt 50 kanoer til i alt 70 kanoer, og nuværende sejladsperiode fra 15. juni til 1. november udvides til 1. juni til 1. november.

Sagsfremstilling

Vandløbslovens bestemmelser siger, at vandløbene er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer under hensyntagen til at der ikke udøves skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. Vandløbsmyndigheden kan dog fastsætte begrænsninger på sejladsretten.
 
Med det nuværende sejladsregulativ for Storå fra 1989 blev der indført kommerciel kanosejlads på Storå. Ordningen bliver bestyret af turistkontorerne i Holstebro og Herning i samarbejde med en privat kanoentreprenør. Den eksisterende kanosejlads har været en stor succes, hvilket skyldes den måde det drives på af turistkontorerne og kanoentreprenøren samt på grund af kanopladsernes kvaliteter og pasning.
 
Kanoudlejeren har i længere tid ønsket at øge antallet af kanoer samt at kunne begynde kanosejladsen tidligere på året end det gældende sejladsregulativ tillader. På vandløbsstrækningen i Herning Kommune drejer det sig om 10 ekstra udlejningskanoer, samt at tidspunktet for kanosejlads fremrykkes med 14 dage fra 15. juni til den 1. juni.
 
Forvaltningen vurderer, at laks og ørreders optræk og gydning i efterår og vinter ikke vil blive generet af sejlads i det fastsatte tidsrum. Det samme gælder for ansvarsarten odder, som ikke generes af sejlads om natten, hvor den er mest aktiv. Af hensyn til fuglelivet er startdatoen sat til den 1. juni, da ynglefuglene langs vandløbet er ovre den mest følsomme del af yngletiden. Det vurderes derfor, at der med de foreslåede ændringer stadig er en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vandløbet.
 
I det nuværende sejladsregulativ har lodsejere (bredejere) og deres husstand lov til at sejle på hele vandløbet med 1 fartøj. Dette foreslås ændret til sejlads med flere fartøjer pr. husstand på samme tid. Forvaltningen har gennem de senere år oplevet, at flere fra en husstand gerne vil tage f.eks en kajaktur sammen, men dette har ikke været muligt med det gældende regulativ.
 
Sejladsretten er kun til eget brug og må ikke gøres til genstand for udlåning eller udlejning af fartøjer. Ro- og kajakklubberne i Herning medtages under reglerne for lodsejersejlads.
 
I henhold til vandløbsloven skal regulativforslag sendes i offentlig høring og sendes til en række Interesseorganisationer som lystfiskerne (Danmarks Sportsfiskerforbund) og ornitologerne (DOF). Det må forventes, at ikke alle interessenter vil være positiv overfor en udvidelse af kanosejladsen. Der har i forbindelse med forarbejdet til forslaget været kontakt til DOF og Danmarks Sportsfiskerforbund, og de lokale afdelinger af organisationerne er positive stemt overfor det fremlagte. I forbindelse med offentliggørelsen af udkastet vil Holstebro og Herning kommuner i samarbejde holde lodsejermøder om sejladsregulativet.

 

Holstebro Kommune har 26. marts 2012 godkendt udvidelse af sejlads på Storå.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til regulativændringer godkendes,

 

at antallet af kanoer til kommerciel kanoudlejningssejlads ændres fra i alt 50 kanoer til i alt 70 kanoer,

 

at den nuværende sejladsperiode fra 15. juni til 1. november udvides til 1. juni til 1. november,

 

at tidsrummet for sejlads ændres fra kl. 8-20 til 9-20,

 

at Herning Ro- og Kajakklub medtages under reglerne for lodsejersejlads.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

  • Kanokort Storå for udlejningssejlads