Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

152. Orientering om nyt bygningsreglement BR18

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om nyt bygningsreglement BR18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Bygningsreglement 2018 trådte i kraft 1. januar 2018 med en overgangsperiode frem til 30. juni 2018. I overgangsperioden var det muligt at søge tilladelse efter både BR15 eller BR18.

Et af hovedformålene med det nye bygningsreglement har været at indføre en certificeringsordning på det statiske og brandtekniske område, med en overgangsperiode indtil 31. december 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Et af formålene med det nye bygningsreglement har været at indføre en certificeringsordning på det statiske og brandtekniske område. Det vil sige, at der fremover vil være en certificeret rådgiver tilknyttet det enkelte projekt. Det er rådgiverens opgave at sørge for, at bygningsreglementets regler for statik og brand bliver overholdt.

 

Frem til 31. december 2019 er det dog muligt at vælge kommunen til behandling af det statiske og brandtekniske område.

Med det nye reglement er ansvaret for alle øvrige tekniske bestemmelser nu hos ansøgeren/ejeren. Det er ejerens ansvar, at der ved færdigmelding fremsendes dokumentation og funktionsafprøvninger for alle tekniske bestemmelser.

 

Fremadrettet er kommunernes myndighedsbehandling af byggesagerne, - før der meddeles byggetilladelse -, erstattet af 10 % stikprøvekontrol, efter der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

 

En af de mere markante ændringer med BR18 sker i forbindelse med færdigmeldingen af enfamiliehuse. Fremadrettet skal der fremsendes dokumentation og funktionsafprøvninger for samtlige tekniske emner, som byggeriet er omfattet af. Forvaltningen skal kontrollere, at dokumentationen er fremsendt, og derefter meddele en ibrugtagningstilladelse.

Tidligere kunne et enfamiliehus afsluttes ved, at der blev fremsendt en underskrevet erklæring om, at al dokumentation fremgik af sagen, hvorefter forvaltningen ikke skulle kontrollere dokumentation eller meddele en ibrugtagningstilladelse.

 

Forvaltningen opfordrer ansøgere til at benytte sig af et dialogmøde for at afklare rammerne for byggeprojektet. Forhåndsdialogen kan bidrage til en hurtigere og mere smidig byggeproces for alle parter, ved at afklare væsentlige spørgsmål, inden de kommer til at udgøre hindringer for byggeriet eller forsinke processen.

 

Forvaltningen forventer et pres på sagsbehandlingstiden, da der forventes et større ønske fra ansøgerne om en mere konkret vejledning omkring de tekniske forhold i BR18, samt et større administrativt arbejde i forbindelse med færdigmelding af enfamiliehuse.

 

Forvaltningen orienterer nærmere på mødet med en kort gennemgang af BR18 og de vigtigste ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.