Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

169. Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1501-11 Sagsbehandler: Henrik Steffensen Bach  

Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Ole Skov

Sagsresume

Herning Kommunes jordressource er for størstedelens vedkommende landbrugsarealer. Der indgår dog også enkelte bymæssige arealer.

 

Arealerne bortlejes i størst muligt omfang, indtil de skal tages i anvendelse til andet formål, typisk byudvikling, miljø- eller vejanlæg.

 

Der skal indgåes aftalefornyelse for ca. 200 ha kommunale landbrugsarealer, hvor aftalerne udløber ved udgangen af 2012. 

Ledige arealer annonceres den 5. september 2012 med henblik på afholdelse af licitation den 20. september 2012.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 22. februar 2010, pkt. 28, bemyndiget forvaltningen til at indgå kontrakter for arealerne, i videst muligt omfang på markedsvilkår.

 

I forlængelse heraf er det sædvanligt, at arealerne udbydes i licitation og overdrages til højestbydende.

 

For arealer, der er umiddelbart forestående for inddragelse til andet formål, eller arealer, hvor forvaltningen vurderer, der ikke kan opnåes en tilfredsstillende markedspris, kan der indgåes anden aftale.

 

Kontraktændringer

Der sker løbende lovgivningsmæssige ændringer for anvendelse af landbrugsjorden i Danmark. Herning Kommune tilpasser i den anledning løbende kommunens standardkontrakt for indgåelse af lejeaftaler.


Der er vedlagt et eksemplar af den fremtidige kontrakt, og der er vedlagt et bilag med bemærkninger om de væsentlige ændringer, der er lavet i forhold til tidligere kontrakt.

 

 

 

 

 

 

Af væsentlige ændringer kan fremhæves, se bilag, om ændringer:

 

 
Opsigelsesmulighed pga. forventede ændringer i EU's landbrugsstøtte efter 31/12-2013. Ændringer som endnu ikke kendes eller er forhandlet.
 
Bestemmelser om randzoner.
 
Dyrkning af vedagtige afgrøder skal godkendes, for at undgå, at arealer udvikler sig til fredsskov.
 
Forpagtere forpligtes til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo.
 
Bestemmelse om ikke at anvende pesticider nærmere end 12 meter fra boligområder udgår, da det i praksis ikke kontrolleres.
 
Affaldsprodukter defineres iht. slambekendtgørelsen.
 
Ændring i afgræsningsform på vedvarende græsarealer.
 
Ændring ved aflevering af det forpagtede areal, mht. tidspunkt for pløjning.

 

Økologisk drift.

Herning Kommune er en del af GreenCities-samarbejdet, hvor et af indsatsområderne er grundvand, og hvor et af de definerede virkemidler er: "Ingen brug af pesticider på kommunale arealer.....". Siden 2010 har der været et økonomisk incitament på 15%-reduktion af mindsteprisen, hvis arealerne dyrkes efter økologiske principper.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at proceduren for administration og aftaleindgåelse tages til efterretning

 

at ændringer i standardkontrakt for landbrugsarealer tages til efterretning

 

at der fortsat skal være 15%-reduktion til landmænd, der dyrker arealerne efter økologiske principper.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Det præciseres, at der fortsat skal være en 15 % reduktion af mindsteprisen, svarende til 300 kr. pr. ha, til landmænd, der dyrker arealerne efter økologiske principper.

 

Udvalgets bemærkninger til standardkontrakten indarbejdes.

Bilag

  • Forpagtningskontrakt 2013_t_TMU
  • Forpagtningskontrakt 2013_t_TMU_bemærkninger