Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

170. Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

Sagsnr.: 04.01.00-P05-1-12 Sagsbehandler: Morten Lange  

Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:   Peter Dalsgaard

Sagsresume

I efteråret 2012 gennemfører forvaltningen et pilotprojekt omkring måling af brugertilfredshed på det grønne område. Det grønne område omfatter de bynære parkarealer, legepladser samt grønne vejarealer.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet tager udgangspunkt i:
Deltagelse af 3 borgerforeninger for et afgrænset lokalområde. Udgangspunktet er, at der bliver tale om både Herning By og omegnsbyerne samt udliciteret/intern drift.

Metoden har fokus på, at man fremadrettet kan anvende resultaterne i arealforvaltningen i forhold til samarbejde, dialog, forventningsafstemning og evt. forbedringsmuligheder.


I hvert lokalområde vil der som opstart blive indledt med et møde, hvor rammer, præmisser og parkpolitik præsenteres. Herefter en ”markvandring” i de enkelte bydele, hvor der præsenteres et udsnit af arbejdssteder.

 

Efter endt rundvandring udfylder deltagerne et elektronik spørgeskema tilrettet det enkelte lokalområde, hvor der gives et samlet overblik over lokalområdets arbejdssteder. Der vil blive stillet spørgsmål omkring tilfredsheden af den leverede kvalitet, vigtigheden af de enkelte elementer og desuden er mulighed for at komme med forbedringsforslag og gode ideer.

 

Efter analyse af spørgeskemaerne gives tilbagemelding til borgerforeningerne, og materialet kan forhåbentlig anvendes fremadrettet i arealforvaltningen og som samarbejdsgrundlag.
 
Henvendelsen til borgerforeningerne begrundes i at medlemmerne er engagereret i og har en interesse for lokalområdet. Hvorvidt målingen er repræsentativ og tilstrækkelig kvantitativ er i første omgang ikke afgørende i forhold til at få en dialog og en god samarbejdsplatform.
 
Vi vil gerne vide, hvordan borgerne oplever kommunens vedligehold af de grønne områder. Eksempelvis klipper vi et areal til boldspil, som ikke anvendes, eller klipper trampestier de forkerte steder, er klippebredden ikke hensigtsmæssig osv.

 

Målet er, at skabe rammerne og en fælles reference i forhold til at konkretisere den eksisterende vedligeholdelse. Det kan godt være kommunen har leveret ydelser i rette tid og kvalitet, men er det også det, borgeren ønsker og har behov for. Det vil således være mere værdiskabende at kunne levere en ydelse, som borgeren finder mere tilfredsstillende og mere vigtig. Ydelsen skal naturligvis være i overensstemmelse med de overordnede planer for lokalområdet og ikke være dyrere.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.