Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

172. Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering i Karstoft Å

Sagsnr.: 06.02.00-P19-6-11 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering i Karstoft Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Jonna Sørensen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Formålet med projektet er at nedlægge stemmeværket ind til Karstoft Fiskeri ved Karstoft Å og en 2 km lang afvandingskanal/fødekanal. Herning Kommune og ejerne af Karstoft Fiskeri har indgået aftale om at nedlægge dambruget med henblik på at få skabt helt frie op- og nedgangsforhold forbi dambruget.

 

Teknik- og Miljøudvalget hørte første gang om FødevareErhvervs økonomiske støtte til nedlæggelse af stemmeværket ved Karstoft Fiskeri på udvalgets møde den 5. september 2011, pkt. 205. Selve projektet blev præsenteret på mødet den 20. februar 2012, pkt. 32. Ved nedlæggelsen forhindres vandet fra Karstoft Å i at løbe ind i indløbskanalen til dambruget, stemmeretten mistes, stemmeværket fjernes og de gamle damme erstattes af en række vandhuller.
 
Byrådet har den 11. oktober 2011 bevilget 205.000 kr. til projektet.

Der søges nu anlægsbevilling og rådighedsbeløb til det samlede projekt. Den samlede udgift til projektet er 3.300.000 kr., og det statslige tilskud er 1.650.000 kr.

Sagsfremstilling

Projektet ønskes gennemført af hensyn til laksebestanden og andre habitat arter i Skjern Å-systemet. Indvindingsanlægget har været en væsentlig spærring for op- og nedtrækkende fisk. Hovedsagligt på baggrund af de uhensigtsmæssige vandfordelinger. Dambrugets vandindtag (fødekanal) findes ca. 2 km opstrøms selve dambruget. Ved nedlæggelsen af stemmeværket og fødekanalen genskabes vandløbets naturlige dynamik. Faldet på den stuvningspåvirkede strækning opstrøms dambruget, vil øges ved nedlæggelse affødekanalen til dambruget.
 
Den generelle vandløbskvalitet, herunder de fysiske forhold på den pågældende strækning i Karstoft Å, forventes også væsentligt forbedret ved nedlæggelse af dambruget. Projektet forventes på den måde at sikre et alsidigt dyre - og planteliv i vandløbet.


Herning Kommune arbejder pt. på forbedringer af passageforholdene ved Skarrildhus samt nedlæggelse af resterne fra stemmeværket ved indtaget til Clasonsborg Borris Kanal. Alle projekterne sammenlagt genskaber kontinuitet og målsætningsopfyldelse i Karstoft Å.

Økonomi

Samlet budget er på 3.300.000 kr., hvoraf Staten vil støtte med 1.650.000 kr. (50%). Kommunens andel udgør 1.650.000 kr. og afholdes på følgende måde:
 
Byrådet har den 11. oktober 2011 bevilget 205.000 kr. til forprojektering af projektet.
 
Den resterende bevilling kan finansieres via afsatte rådighedsbeløb til vandløsrestaurering 2012, overførsel af uforbrugte midler fra vandløbsrestaurering 2010 samt midler fra driften til vandløb og naturpolitik i 2012 på serviceområde 04, Grønne områder.
 
I anlægsprojektet vandløbsrestaureringer 2010 (sted nr. 071094) er et projekt som ikke bliver gennemført - nedlæggelse af stryg i Karstoft Å ved Skarrild Hus. Det indstilles, at der omplaceres 318.000 kr. til nærværende projekt. Det anbefales samtidig, at det resterende rådighedsbeløb i 2012 på udgiften 847.000 kr. samt tilskuddet på 847.000 kr. til Vandløbsrestaurering i 2010 bliver nedskrevet til 0. Herefter kan aflægges regnskab.
 
Den samlede kommunale medfinansiering fra serviceområde 04, grønne områder:

 

Kommunal medfinansiering:
       2012
Vandløbsrestaurering 2010 - omplacering
   318.000
Vandløbsrestaurering 2012
   400.000
Driftsmidler - Naturpolitik 2011
   400.000
Driftsmidler - Vandløbsrestaurering 2012
   327.000
Tidligere bevilget til projektet
   205.000
Kommunens medfinasiering
1.650.000

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 3.095.000 kr. samt indtægsbevilling på 1.650.000 kr. i 2012 til serviceområde 04, Grønne områder, Karstoft Fiskeri (sted nr. 071092). Udgiftsbevillingen er herefter 3.300.000 kr.,

 

at den kommunale medfinansiering på 1.650.000 kr. finansieres med 400.000 kr. af rådighedsbeløbet på Vandløbsrestaurering 2012 (sted nr. 071099) samt omplacering af 318.000 kr. fra Vandløbsrestaurering 2010 (sted nr. 071094), begge serviceområde 04, Grønne områder samt ved overførsel af driftsmidler til Naturpolitik 2011 med 400.000 kr. og 327.000 kr. fra drift af vandløb, begge serviceområde 04, Grønne områder,

 

at anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 til vandløbsrestaurering 2010, serviceområde 04, Grønne områder, (sted nr. 071094) nedskrives med 847.000 kr. til udgiften og tilsvarende med 847.000 kr. til indtægten. Herefter fremsendes regnskab.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Det oprindelige budget på vandløbsrestaurering 2010 var på 1.165.000 kr. i udgift og 847.000 kr. i indtægt. Da nedlæggelsen af stryg ved Skarrildhus i Karstoft Å er opgivet, nedskrives udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen med statens tilskud på 847.000 kr.

 

Indstillingen tiltrådt.