Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

99. Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

100. Ny aftale om digitale indfaldsvejsskilte

101. Sydbyen, Herning - forslag til nye projekter

102. Stikrydsning af Ny Løvbakkevej

103. Arealaftale om driftsform og anvendelse af arealer til fremtidig byudvikling

104. Magelæg af arealer og ejendomme mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen

105. DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

106. Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Holtbjergskolen

107. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, Teknik og Miljø

108. Budget 2020, Teknik og Miljø

109. Kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af en masterplan for Limfjorden

110. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

111. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

112. Foreløbig vedtagelse af tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg

113. Orientering om vandindvinding til markvanding på baggrund af tørke i 2018

114. Foreløbig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2019

115. Landzonetilladelse til bakkelandskab ved Kollund Byvej

116. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

117. Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

118. Stiforbindelse

119. Bemyndigelse til ekspropriation til vejformål

120. Orientering om politianmeldelse for manglende sløjfning af boringer

121. Meddelelser