Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

104. Magelæg af arealer og ejendomme mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen

Sagsnr.: 82.01.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Magelæg af arealer og ejendomme mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X               

  X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der ønskes gennemført et magelæg, således at Herning Kommune kan blive ejer af bygninger og arealer ved Løvbakkerne og Søby Brunkulslejer, hvor der gennem de seneste år er investeret et væsentligt beløb, og hvor der løbende udvikles til gavn for brugerne med bl.a. ny undervisningsbygning og cykelsti.

 

Forvaltningen anbefaler, at magelæg/bytte af arealer og bygninger mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Igennem de seneste år er der investeret i udvikling af Søby Brunkulsleje med bl.a. Elmers Hus og i Løvbakke Naturcenter, hvor der senest i 2018 blev indviet nye p-pladser og toiletbygninger. I Søby ejer Herning Kommune Elmers Hus, men ikke grunden. Det samme er tilfældet i Løvbakkerne, hvor bygningerne med naturskole og arealerne udenom ejes af Naturstyrelsen. For at fremtidssikre bygningsmassen, driften og eventuel senere udvikling heraf, ønsker Herning Kommune at indgå magelæg (bytte af arealer) med Naturstyrelsen, så der investeres i egne anlæg.

 

Et magelæg foregår ved, at der byttes fast ejendom mellem to parter. Udgangspunktet for magelæg af arealer er et 1:1 bytte. I dette tilfælde indeholder Naturstyrelsens andel desuden bygningsmassen Løvbakke Naturskole og særskilt bygning. Øvrige bygninger på de af magelægget omfattede arealer ejes i forvejen af Herning Kommune.

 

Herning Kommune er, i henhold til bekendtgørelse om salg af kommunens faste ejendom, forpligtet til at sælge fast ejendom i offentligt udbud. Derfor kan kommunen ikke blot sælge skov uden udbud, og kan derfor heller ikke lade skov indgå i et magelæg. Der findes dog 4 undtagelser i bekendtgørelsen, hvor kommunen kan sælge uden forudgående offentligt udbud, den ene undtagelse er situationer, hvor Herning Kommune sælger ejendom til staten eller andre kommuner. Skov- og Naturstyrelsen er en statslig enhed. Herning Kommune kan derfor sælge skovarealer til Skov- og Naturstyrelsen uden forudgående offentligt udbud. Der af følger også, at hvis vi kan sælge arealet, så kan vi også lade arealet indgå i et magelæg.

Udgangspunktet for et magelæg er, at der skal være sammenhæng mellem det parterne lader indgå i magelægget, værdierne af det, som byttes, skal være sammenlignelige og være af nogenlunde samme værdi. - Dette er et krav, som ikke er fraveget i undtagelsen.

 

Værdien af det areal Herning Kommune lader indgå i magelægget er værdisat til 1,20 - 1,28 mio. kr. - fra Herning Kommunes side indgår 16 ha skov beliggende ved Bøgens Kvarter. Værdien er af uafhængige sat til 75.000-80.000 kr. pr. ha.

 

Værdien af det Skov- og Naturstyrelsen lader indgå i magelægget er værdisat til 1,295 mio. kr.

 

Værdien på bygningen er vurderet af Skov- og Naturstyrelsen selv. Kommunale Ejendomme i Herning Kommune har vurderet, at Skov- og Naturstyrelsens værdisætning af ejendommen er rimelig.

 

Forvaltningen vurderer, at der derfor er den fornødne sammenhæng mellem værdierne af de elementer, som indgår i magelægget.

 

Der er afsat midler til etablering af en ny cykelsti til Løvbakkerne i 2019. I den forbindelse er der behov for, at kommunen kan råde over et 5 meter bredt areal langs med Løvbakkevej. Også dette areal indgår i det ønskede magelæg.

 

Der har gennem de seneste år været en løbende dialog og forhandling med repræsentanter fra Naturstyrelsen.

 

Følgende magelæg ønskes gennemført: 

  1. Parcel med bygningsmasse, Løvbakke Naturskole, p-areal og nyt indgangsparti på ca. 9.393 m2
  2. En parcel omkring Elmers Hus i Søby Brunkulslejer på ca. 1.075 m2
  3. Et areal til ny cykelsti langs med Løvbakkevej på ca. 4.175 m2

 

Ovenstående tre arealer med tilhørende bygninger og anlæg ønskes magelagt med et kommunalt ungt skovstykke nord for Bøgens Kvarter i Gullestrup på samlet 16,3 ha.

 

Arealerne er vist på vedlagte bilag.

Der er taget højde for, at arealet ligger i umiddelbar nærhed af Naturstyrelsens øvrige arealer i Gullestrup. Der gælder de samme adgangsregler i henholdsvis stats- og kommunalt ejet skov. Adgang til og borgernes brug af arealet er derfor uændret.

 

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland, skovrider Poul Ravnsbæk. Magelægget kan først realiseres, når sagen er behandlet både ved Herning Kommune og Naturstyrelsen/Miljøministeriet.

 

Da det er Herning Kommune, der ønsker magelægget gennemført pga. igangværende og fremtidige byggerier m.m., foreslås det, at handelsomkostningerne afholdes af Herning Kommune.

Økonomi

I forvejen afholder Herning Kommune al driften af bygningerne til Naturskolen i Løvbakkerne. Driften afholdes indenfor den ordinære driftsramme, Serviceområde 16 Børn og Familie, og til udstillings- og opholdsarealer af Serviceområde 04 Grønne områder. Driften af Elmers Hus i Søby foregår ligeledes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 - Grønne Områder.

 

Herning Kommunes del

Forvaltningen har efter samråd med Skovdyrkerne, HedeDanmark, samt Skovmægler Asger Olsen vurderet, at prisen på ung løvskov uden særlige jagtmuligheder, som det ved Bøgens Kvarter har en handelsværdi på 75-80.000 kr./ha.

 

Udgifter til skøde, tinglysning og landinspektør udgør anslået ca. 50.000 kr. Udgiften afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne Områder - Naturpleje. 

 

Kommunale Ejendomme har fundet Naturstyrelsens prissætning af deres part rimelig.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det skitserede magelæg af arealer og bygninger mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag til TMU-sag om magelæg Løvbakkerne, Søby og Gullestrup