Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

109. Kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af en masterplan for Limfjorden

Sagsnr.: 06.02.00-G01-2-19 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af en masterplan for Limfjorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der er udarbejdet et Kommissorium for Limfjordsrådets udarbejdelse af masterplan for Limfjorden. En masterplan for Limfjorden kan omfatte selve Limfjorden og den udvikling, der ønskes i fjorden i relation til miljøtilstand, klimaudvikling, erhverv. 

 

Forvaltningen anbefaler, at kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for ”Limfjorden i balance” godkendes.

Sagsfremstilling

I 2015 udarbejdede Limfjordsrådet et strategipapir, der præciserede rammerne for Rådets arbejde og fungerede som retningsviser/bindeled mellem Limfjordsrådets vision om en renere Limfjord og Rådets årlige handlingsplansarbejde. Visionspapiret summerede således Limfjordsrådets strategi frem mod 2020.

 

I forsættelse heraf ønsker Limfjordsrådet i 2019 at fastholde et særligt fokus på udarbejdelsen af en ambitiøs masterplan for ”Limfjorden i balance”, der kan følge op på 2020 strategien. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og ”tænkning på tværs” udarbejdes ud fra eksisterende viden, således en masterplan, der sætter retning, skaber overblik og skitserer rammerne for Rådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

 

En masterplan for Limfjorden omfatter selve Limfjorden og dens udvikling, som ønskes ude i fjorden i relation til miljøtilstand, klimaudvikling, erhvervsinteresser i relation til miljøet mv. Tilstanden i Limfjorden afhænger dog i høj grad også af de aktiviteter, der sker ”på land” i fjordens opland. Derfor er det relevant også at fokusere på aktiviteter, interesser, potentialer mv. i oplandet.

 

En række ”Ren fjord projekter” skal være de konkrete tiltag, der understøtter og udmønter planen, herunder Limfjordsrådets eksisterende ”Ren fjord projekter” som stenrevet ved Livø, ”Havørred Limfjorden” etc.

 

25. oktober 2018 blev der afholdt en velbesøgt inspirations-/temadag for kommunernes tekniske udvalg, faglige samarbejdspartnere og fonde om en bæredygtig forvaltning af Limfjorden.

 

På baggrund af denne dag udarbejdes nu en første version af en masterplan for Limfjorden, som forventes at omfatte følgende emner relateret til fjorden:

·        Miljø i Limfjordens opland

·        Miljø i Limfjorden

·        Naturen i og omkring Limfjorden

·        Klima

·        Bæredygtig erhvervsudvikling

·        Rekreative interesser

 

Alle emner ligger i naturlig forlængelse af Limfjordsrådets eksisterende arbejde inden for vandplanarbejde; bæredygtighed både i relation til fjorden og på land; håndtering af klimaudfordringen, bæredygtig turismeudvikling (Havørred Limfjorden) etc. – alle temaer, der er tæt knyttet til Limfjordsrådets kerneopgaver og med mulighed for at opnå synergieffekter.

 

I 2019 fastlægges strategien gennem en række strategimøder inden for hvert af masterplanens seks fokusområder for at fastlægge projektets overordnede køreplan og sikre, at de enkelte fokusområder har et sammenligneligt udgangspunkt for det videre arbejde.

 

Ud fra strategimødernes konklusioner udarbejdes overordnede retningslinjer og forslag til konkrete forløb - Masterplan version 1.0.

 

Den overordnede Masterplan version 1.0, som fastlægger de overordnede og generelle temaer, forventes afsluttet i 2019.

Økonomi

Udarbejdelsen af en masterplan vil ligge indenfor den økonomiske ramme, som Herning Kommune bidrager til gennem kontingent, serviceområde 04 Grønne områder, stednr 071, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for ”Limfjorden i balance” godkendes. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Limfjorden i balance