Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

115. Landzonetilladelse til bakkelandskab ved Kollund Byvej

Sagsnr.: 02.00.00-P19-40-19 Sagsbehandler: Jannie Pedersen  

Landzonetilladelse til bakkelandskab ved Kollund Byvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Leding, Hans Eghøj, Camilla Nielsen, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Der er på en del af ejendommen tilhørende Stokkildhovedvej 45, Herning søgt om landzonetilladelse til etablering af bakkelandskab/udsigtspunkt af ren overskudsjord fra kommende bygge- og anlægsprojekter i Herning Kommune.

Området er beliggende op til nuværende og aktiv råstofgrav.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, den aktuelle ansøgning, samt muligheder og afledte konsekvenser for levering af overskudsjord i kommunen.

 

Såfremt udvalget ser positivt på ansøgningen, igangsætter forvaltningen processen for landzonetilladelse og med vilkår om en landskabelig bearbejdning af jordoplaget.

Sagsfremstilling

Kommunen har pligt til at anvise overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen til private eller kommunale jordmodtagere, fordi lovgivningen betragter al jord, som indehaveren skiller sig af med, som affald – dog som affald, der kan nyttiggøres i forskellige projekter til gavn for borgerne i kommunen.

 

Forvaltningen har tidligere anvist overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder i kommunen til bl.a. den kommunale etablering af skov- og fritidslandskabet mellem Messemotorvejen og Koustrupparken i Lind, og til to råstofgrave i kommunen med dispensation fra forbuddet mod tilførsel af jord i råstofgrave (§ 52 i Jordforureningsloven).

 

I perioden 2011-2014 blev skov- og fritidslandsskabet ved Koustrupparken ved Lind færdigetableret. I samme periode ændrede Natur- og Miljøklagenævnet med flere afgørelser praksis, således at Herning Kommunes to aktive råstofgrave ikke længere kunne få dispensation til tilførsel af jord.

 

Ejerne af de to aktive råstofgrave har tidligere i henholdsvis 2014 og 2017 fået landzonetilladelse til terrænregulering med ren jord på et areal med beliggenhed ved siden af de aktive råstofgrave. Herved kan en entreprenør i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde medtage sand og grus fra råstofgravene efter aflevering af den rene jord til terrænreguleringen.

 

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udpege relevante og egnede arealer i kommunen, hvor det er muligt at indbygge overskudsjord fra private og kommunale anlægsprojekter.

Herning Kommune har i øjeblikket ingen større igangsatte kommunale projekter, der gør det muligt, at modtage ren overskudsjord fra private- og kommunale bygge- og anlægsprojekter. Etablering af fritids- og bakkelandskab ved Løvbakkerne og i Sunds med overskudsjord fra forestående anlægsprojekter mellem Tjørring og Gullestrup er i øjeblikket under myndighedsbehandling.

 

Flere af de lokale vognmænd i kommunen tilkendegiver, at de muligheder, der er i kommunen for at aflevere overskudsjord i øjeblikket, er ved at blive en stigende udfordring for branchen og indirekte også for de lokale bygge- og anlægsprojekters muligheder for at blive realiseret under konkurrencemæssige konditioner. Alternativet er en forholdsvis lang transport til f.eks. andre kommuner eller en arbejdskrævende proces, hvor der laves særlige aftaler med landbrug, der har mulighed for at udlægge den rene jord på deres marker.

 

På den baggrund foreslår en lokal lodsejer og vognmand, at der kan etableres et større bakkelandskab i forbindelse med nuværende råstofgrav ved Kollund. Der er ansøgt om landzonetilladelse til etablering af et bakkelandskab/udsigtspunkt af ren overskudsjord fra private og kommunale bygge- og anlægsprojekter på den vestlige del af matrikel 4m Okkels, Rind.

Der er udarbejdet visualisering og beskrivelse af projektet - se bilag.

 

Det kan fremhæves fra ansøgningen, at det er intensionen at etablere en ny midlertidig vejadgang via Stokkildhovedvej der vil mininmere tung trafik gennem Kollund. Herudover er ansøger indstillet på at udforme et bakkelandsskab, der tilgodeser rekreative muligheder med beplantning og stier.

 

På den østlige del af matrikel 4m Okkels, Rind og en del af matrikel 2a Okkels, Rind, har lodsejer ansøgt Region Midtjylland om tilladelse til indvinding af råstoffer. Arealerne ligger indenfor en allerede udlagt råstofgraveområde i råstofplanen 2016-2020. Lodsejer vil i minimum 10 år have lov til indvinde råstoffer herfra. Etableringen af bakkelandskabet/udsigtspunktet vil foregå i samme periode som råstofindvindingen og har derfor en transportmæssig synergi.

 

    

 

Da området i forvejen er karakteriseret af jordpåfyldninger og råstofudgravning, vurderer forvaltningen, at projektet ikke vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø. Området er heller ikke omfattet af fredningslinjer eller andre naturmæssige interesser.

 

Projektet skal ligeledes redegøre for konsekvenserne for bymiljøet i Kollund, hvor bygaden i øjeblikket benyttes som primær adgangsvej til graveområdet, der er udpeget i råstofplanen.

 

Forvaltningen har på baggrund af projektets omfang vurderet, om projektets realisering i området er lokalplanpligtigt. Det kan bl.a nævnes, at der tidligere i området er givet tilladelse til oplag af jord med landzonetilladelser, og det vil være forvaltningens anbefaling, at såfremt ansøgningen ønskes imødekommet, kan det ske efter planlovens landzonebestemmelser, og forudsat at der i landzonetilladelsen stilles krav om landskabelig bearbejdning af jordpåfyldningerne, at projektet forholder sig til det omgivende terræn mod vest og syd (ådalen) og koblingen til råstofgraveområdet mod øst.

 

Foranlediget af lodsejerens kontakt til lokalområdet har forvaltningen den 22. april 2019 modtaget en underskriftsindsamling fra formanden for Kollund Borgerforening. Borgerforeningen henstiller til Herning Kommune, at kommunen stiller krav til at tung trafik til og fra den nye grusgrav/oplag af overskudsjord, skal ske syd fra via Stokkildhovedvej og Fjederholtvej.

 

Der er forvaltningens vurdering, at det giver god mening at optimere den kørsel, der er i området, så lastbiler, der afleverer jord samtidig, kan tage sand/grus fra råstofgraven med retur. Denne ressourceoptimerende tankegang er sammen med den landskabelige bearbejdning af bakkelandskabet/udsigtspunktet i overensstemmelse med den bæredygtige jordhåndteringsstrategi, som den nedsatte arbejdsgruppe i forvaltningen er i gang med at udarbejde, og som udnytter jord som en ressource frem for affald, og kigger på synergi mellem projektområde og transport.

 

Såfremt der i nærmeste fremtid opstår et behov for større udnyttelse af overskudsjord til projekter med kommunale interesser, må det som en naturlig konsekvens forudses, at mulighederne for realisering vil blive væsentlig påvirket af den aktuelle ansøgning og placeringen ved råstofgraven i Kollund.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter den aktuelle ansøgning, herunder muligheder og afledte konsekvenser for levering af overskudsjord til fremtidige projekter i kommunen

 

at forvaltningen igangsætter processen for landzonetilladelse og med vilkår om en landskabelig bearbejdning af jordoplaget, samt krav til tilkørselsforhold.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker ikke, at der igangsættes proces for landzonetilladelse på grund af projektets landskabelige påvirkning.

Bilag

  • Indsendelse: 2, Revideret bilag til ansøgning i Bygogmiljø - 30. april 2019.pdf
  • Slumstrupvej 16 - Oversigtskort - TMU_Bilag