Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

99. Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service - Park og Vej området i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en omsætning på 90 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 4,258 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,087 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,922 mio. kr.

Merindtægten på 0,165 mio. kr. er søgt overført til 2019.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,922 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2018) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2018) er vedlagt som bilag.  

Økonomi

Merindtægten på 165.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Årsrapport 2018 - Drift og Service park/vej-området godkendes og sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • DRIFT Park og Vej Grønt Regnskab 2018
  • DRIFT Park og Vej Årsrapport 2018
  • Drift og Service, CSRrapport 2018