Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

117. Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

Sagsnr.: 06.01.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. marts 2019, pkt. 51 at igangsætte en eks-propriationssag vedrørende ekspropriation af rettigheder til anlæggelse af nye spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum, og Haderup og Aulum over Feldborg.

 

Ledninger skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad.

 

Efterfølgende blev der indkaldt til åstedsforretning samt efterfølgende besigtigelser henholdsvis den 29. og 30. april.

 

Forvaltningen anbefaler, at de ønskede arealer og rettigheder eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S. 

Sagsfremstilling

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal

nedlægges, og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

Med vedtagelsen af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan optages de nye ledningstraceer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum via Feldborg) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres ret til etablering af ledninger med tilhørende brønde og areal til etablering af pumpestationer.

 

Herning Kommune vil tilbyde lodsejerne en erstatning, som er baseret på ”Landsaftalen for vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord”, der er indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danske Vandværker.

 

Landsaftalen indeholder satser for etablering af ledningsanlæg og brønde, strukturskade og afgrødetab m.v.

 

Lovhjemlen til at ekspropriere i den konkrete sag findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som siger følgende:

 

"Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og offentligt ejede affaldshåndterings- og deponeringsanlæg, jf. dog stk. 2, når der er meddelt tilladelse til anlægget."

 

Tilladelsen til anlægget er meddelt af kommunen i tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan: Den nødvendige hjemmel for at ekspropriere er derfor tilstede.

 

En stor del af arbejdet udføres via styret underboring, på den måde påvirkes lodsejernes jord mindst muligt.

 

Åstedsforretningen

Da sagen vedrører 54 forskellige ejendomme og en strækning på næsten 30 kilometer, blev åstedsforretningen gennemført ved afholdelse af en samlet åstedsforretning. Alle lodsejere var derfor indbudt til møde den 29. april om aftenen. Ved mødet var 31 ud af 54 ejendomme repræsenteret.

 

Ved åstedsforretningen blev der udleveret en kuvert, som indeholdt et erstatningstilbud samt en nærmere beskrivelse af, hvordan projektet påvirkede den enkelte lodsejers jord. Projektet og det juridiske grundlag blev gennemgået for de fremmødte, og efterfølgende var der lejlighed til, at de enkelte lodsejere kunne snakke individuelt med kommunen og Herning Vand A/S, hvis der var specifikke spørgsmål og kommentarer vedrørende den enkeltes tilbud og ejendom.

 

Besigtigelsen

Den 30. april blev der gennemført besigtigelse af hele strækningen, som ledningsanlægget berører. Besigtigelsen blev gennemført via minibus, og strækningen blev kørt igennem, sådan at bilen stoppede med jævne mellemrum, så hele ruten blev besigtiget.

 

Forinden besigtigelsen var hele ledningsstrækket blevet markeret op af landinspektøren, sådan at placeringen af ledninger og brønde var tydeligt markeret i marken.

 

Det var forinden besluttet, på hvilke steder og tidspunkter, bussen ville holde, og interesserede lodsejere kunne møde kommunen og Herning Vand's folk langs hele ruten.

  

Under besigtigelsen var det især hensynet til markdræn, som var af størst interesse for de fremmødte lodsejere. Repræsentanter fra Herning Vand A/S kunne i den forbindelse oplyse, at hvis et markdræn ved et uheld, under nedgravningen af spildevandsledningen, blev kappet, så var det op til Herning Vand A/S at sørge for at reparere drænet igen, og skulle det efter et stykke tid vise sig, at der var et dræn, der var gået i stykker, og årsagen stammede fra nedgravningen af spildevandsledningen, så var man berettiget til at forlange drænet repareret på Herning Vand A/S regning. - Denne ret forældes ikke. Så længe man kan påvise en sammenhæng, så vil Herning Vand skulle reparere drænet.  

 

En lang række af de lodsejere, som mødte frem til åstedsforretningen og/eller besigtigelsen, har valgt at acceptere det fremsendte tilbud om erstatning. Det betyder, at hvis der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, så kan sagen afsluttes med udbetaling af den beskrevne erstatning, og at sagen ikke efterfølgende skal indbringes for taksationskommissionen.

 

Efter afholdelse af åstedsforretning og besigtigelse var der stadig et par lodsejere, som vi endnu ikke havde hørt fra, dem har vi i perioden efter, arbejdet for at komme i kontakt med. Status er ved sagens udarbejdelse, at 6 lodsejere endnu ikke har svaret på henvendelserne. Det er planlagt, at de vil få besøg på deres hjemadresse, så man kan indlede en dialog med dem. - Det forventes, at også de vil være indstillet på at indgå forlig om erstatningens størrelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at hovedparten af de berørte lodsejere vil underskrive det udleverede tilbud om erstatning. Ved åstedsforretningen og de efterfølgende telefonsamtaler, har der alene været én lodsejer, som ikke har ønsket at indgå i dialog med forvaltningen. Denne lodsejer gav dog udtryk for, at det var utilfredshed med en tidligere ekspropriation (Vejdirektoratets ekspropriation til motorvejen mellem Holstebro og Gødstrup), som var udslagsgivende, mere end det var utilfredshed med den i denne konkrete sag planlagte ekspropriation.

 

Ekspropriationsbeslutning

Forvaltningen anbefaler, at den i sagen beskrevne ekspropriation gennemføres. Efter beslutningen om ekspropriation vil der på den enkelte berørte ejendom blive tinglyst et dokument, som siger, at der er blevet eksproprieret fra ejendommen. Efter dette vil den tilbudte erstatning blive udbetalt. Senere vil der blive tinglyst et dokument, som omhandler den konkrete placering af ledningen.  

Økonomi

Herning Kommune har ingen udgifter i sagen, da alle udgifter betales af Herning Vand A/S.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arealerne og rettighederne beskrevet i denne sag samt bilag eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S

 

at de sager, hvor der ikke kan opnås enighed med lodsejeren om erstatningen, der indbringes sagen for taksationskommissionen i henhold til de gældende regler på området. I de øvrige sager udbetales den aftalte erstatning

 

at Herning Vand A/S afholder de til sagen forbundne udgifter. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Punkt_197_Bilag_2_Tillaeg_20_bilag_1_Oversigtskort.pdf
  • 1707850_besigtigelsesplaner samlet
  • 1707850 ekspropriationsprotokol