Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

111. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X 

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Annika Sundberg Lauridsen, Winnie Post

Sagsresume

I vandområdeplan 2015 - 2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, er angivet at der skal ske en indsats med hensyn til genslyngning og udlægning af groft materiale i Sønderbæk.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanene. Miljø og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Sønderbæk.

 

Kommunen kan søge om udbetaling, når forundersøgelsen efter planen er gennemført, et år efter tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Sønderbæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015 - 2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100% finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Sønderbæk

Sønderbæk er der udpeget en indsats med genslyngning samt udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 2,46 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpegede projektstrækning på 2,46 km vest for Vildbjerg By.

 

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet på i alt 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk. Tilsagnet fordeler sig på 46.320 kr. til udgifter til løn til eget personale og de 46.400 kr. til udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse- vandområdeplanprojekt, Sønderbæk" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde, i alt 93.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk.

 

Udgifterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning med vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når undersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk",

 

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk". Udgiften finansieres af tilskuddet.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Tilsagn