Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

110. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

Sagsnr.: 06.02.03-P20-25-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

   X 

   X

  

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til udlægning af groft materiale i Rødding Å.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 56.436 kr. til forundersøgelser i forbindelse med vandløbs-restaureringsprojektet i Rødding Å.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelsen efter planen er gennemført et år fra tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Rødding Å.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Rødding Å

I Rødding Å er der udpeget en indsats med udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 4,9 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpeget projektstrækning på 4,9 km ved Vildbjerg by.

 

 

 

 

Økonomi

Rødding Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 56.436 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 10.036 kr. til løn til eget personale og 46.400 kr. på udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 56.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å.

  

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atder til projektet i Rødding Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å",

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å, Udgiften finansieres af tilskuddet. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Tilsagn forundersøgelse