Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

102. Stikrydsning af Ny Løvbakkevej

Sagsnr.: 13.06.00-P05-7-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Stikrydsning af Ny Løvbakkevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger forslag til, hvorledes den eksisterende cykelsti mellem Gullestrup og Herning kan krydse Ny Løvbakkevej.

 

 Forvaltningen anbefaler, at etableres et signalreguleret kryds.

Sagsfremstilling

Cykelstien mellem Gullestrup og Herning er en meget benyttet hovedstiforbindelse, og derfor er der behov for en tryg og sikker krydsning af Ny Løvbakkevej, således at cykelstien fortsat vil være attraktiv for de bløde trafikanter.

 

Stikrydsning er planlagt til at skulle ske via en bro, men denne løsning vil reducere indkigget fra Gullestrupvej til en fremtidig dagligvarebutik på Nordskrænten.

Dagligvarekæderne finder det generelt meget afgørende, at der er gode adgangsforhold og optimal synlighed af den enkelte butik, når de skal etablere nye forretninger. Det kan derfor blive helt afgørende for, om det kan lykkes at etablere en dagligvareforretning i Gullestrup, hvis den ligger helt eller delvist skjult bag f.eks. et dæmningsanlæg til cykelstien.

 

På skitsen herunder er der med blåt vist det område, der er udlagt til butiksareal i den gældende lokalplan, hvor interesseret køber af arealet har udtrykt bekymring for, at det manglende indkig til området vil få betydning for kundegrundlaget til butikken. 

 

Blå: Butiksareal     Rød: Stikrydsning    Grøn: Indkigslinje 

 

De vigtigste parametre for placeringen af dagligvarebutikker er beliggenheden ved befærdede veje og synligheden af butikken og parkeringsområdet fra disse veje. Er dette ikke til stede vil placeringen ikke længere være interessant for dagligvarekæder.

 

Der er på nuværende tidspunkt dialog med en konkret dagligvarebutik. Denne dagligvarekæde har allerede helt klart meldt tilbage, at de ikke er interesseret i at etablere en butik med denne placering, såfremt kommunen vælger en broløsning. Det kan betyde, at de mange års arbejde med at skaffe en butik til det udlagte areal vil være spildt, og muligheden for at få en dagligvarebutik i Gullestrup vil herefter blive en udfordring.

 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet forslag til 2 alternative krydsløsninger til broen. Forslagene er vedlagt som bilag.

  

Tunnel

En tunnel vil i lighed med broen give en sikker niveaufri krydsning af Ny Løvbakkevej. Dog kan trafikanter føle utryghed ved at passere igennem en tunnel, hvilket man skal være særligt opmærksom på.

Grundvandsstanden er høj i området, hvilket medfører, at tunnelen skal udføres som en tæt konstruktion. Desuden er det ikke muligt at bortlede regnvand fra tunnelen via gravitation, hvorfor vandet skal pumpes væk.

Anlægsudgiften er beregnet til 4,5 mio. kr. med en årlig afledt driftsudgift på 75.000 kr.

  

Signalreguleret kryds

Alternativet til en niveaufri cykelstikrydsning via bro eller tunnel vil være et signalreguleret kryds, som vil kunne give en trafiksikker løsning for de bløde trafikanter i alle retninger.

Anlægsudgiften er beregnet til 1,3 mio. kr. med en årlig afledt driftsudgift på 30.000 kr. 

Økonomi

Der er afsat budget på 13 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020, på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holing, til etablering af Ny Løvbakkevej og byggemodning ved Holing. Heraf er der disponeret 2 mio. kr. til etablering af bro i 2019. Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. ved etablering af et signalreguleret kryds indgår i arbejdet med investeringsoversigten for Holingprojektet i 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres cykelstikrydsning i et signalreguleret kryds.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • SK_104 - Signalanlægsløsning 2
  • SK_102 - Tunnelløsning 1
  • SK_101 - Broløsning 1