Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Marie Frost

Sagsresume

Udvalget præsenteres for tilbuddene på indsamling af dagrenovation fra 1. oktober 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages beslutning om indkøb af 4 stk. el- eller biogasbiler. 

Sagsfremstilling

Det er en politisk beslutning, at der pr. 1. oktober 2020 skal indføres en ny renovationsordning i Herning Kommune.

 

Kontrakten med nuværende renovatør ophører pr. 30. september 2020, og i den forbindelse er indsamlingen af dagrenovation blevet udbudt.

Den nye kontrakt har en kontraktperiode på 8 år, hvor af de sidste 2 år indeholder mulighed for varslet opsigelse.

 

Tidsplan for udbuddet: 

Offentliggørelse af udbud

29.04.2019

Spørgefrist for tilbudsgiver

21.05.2019

Svarfrist for ordregiver

24.05.2019

Tilbudsfrist

30.05.2019 kl. 9.00

Indhentning af dokumentation

2 1/2 uger

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet

uge 24

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives

Aftalestart

01.10.2020

 

Tilbuddene på kørsel med dagrenovation præsenteres på mødet.

 

Tilbuddet med laveste pris udpeges.

I tilbuddene indgår en option på indkøb af 4 stk. el- eller biogasbiler.

Prisen på indkøb til el- eller biogasbiler indgår ikke i vægtningen af tilbuddene.

Det er vigtigt for overholdelse af tidsplanen, at der tages en beslutning omkring evt. indkøb af el- eller biogasbiler på dette udvalgsmøde.

 

Da der pt. er 14 måneders leveringstid på nye 2-kammer renovationsbiler, skal kontrakten med den nye renovatør underskrives senest juli 2019. 

Økonomi

Overblik over økonomien på renovationsområdet præsenteres på mødet.

Der er forventning om merpris på renovationskørslen, som er forsøgt indregnet i budget 2019-2022 for serviceområde 07 - Renovation. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens evaluering af de indkomne tilbud tages til efterretning

 

at der træffes beslutning, om der skal indkøbes el- eller biogasbiler.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat, og behandles på ekstraordinært udvalgsmøde 13. juni 2019.