Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

103. Arealaftale om driftsform og anvendelse af arealer til fremtidig byudvikling

Sagsnr.: 01.00.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Arealaftale om driftsform og anvendelse af arealer til fremtidig byudvikling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm, Rune Elnegaard Sørensen, Anne Mette Skjærlund Knudsen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til standardaftale for drift og pleje af arealer på ubebyggede kommunale grunde og fremtidige byudviklingsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udformningen af en standardaftale for drift og pleje af arealer.

Sagsfremstilling

Herning Kommune forsøger så vidt muligt at bortforpagte ubebyggede kommunale grunde og fremtidige byudviklingsområder til landmænd, så arealerne dyrkes, indtil de tages i brug til formålet.

Det er dog ikke alle arealer, der er er egnet til dyrkning af afgrøder. De anvendes i stedet til græsning med dyr eller slås med maskine minimum én gang årligt.

 

I disse tilfælde er der en risiko for, at arealet langsomt vil gro til med planter og træer, hvis ikke jorden omlægges og pløjes med jævne mellemrum. På sigt vil arealet vokse til med skov, og så kan området ende med at være omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Arealet vil med andre ord være beskyttet, og det kan sætte en stopper for de oprindelige planer med arealet.

 

For at undgå sådan en situation, er det vigtigt, der bliver indgået en såkaldt plejeaftale fra start. Hvis der bliver indgået en plejeaftale med en offentlig myndighed om drift af et areal, vil arealet været undtaget reglerne for beskyttelse. Det fremgår af bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper § 2.

 

Denne bekendtgørelse har hjemmel i naturbeskyttelsesloven, og en plejeaftale kan derfor i princippet indgås på alle arealer, inklusiv byggegrunde i byområder. Aftalen skal dog være tidsbegrænset, og undtagelsen fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 gælder indtil ét år efter aftaleperiodens udløb.

 

Aftalen undtager ikke arealet fra andre bestemmelser, som for eksempel hvis der er fredede arter på arealet.

 

En plejeaftale er desuden ikke nødvendig, hvis arealet er noteret som del af en landbrugsejendom. Så kan der bruges en standardansøgning jfr. anmeldeordning om genopdyrkningsret.

 

I bilag ligger udkast til en standardaftale (plejeaftale) om særlig drift af et areal. Aftalen kan anvendes både af private lodsejere og kommunen for arealer, der ønskes bevaret med mulighed for senere realisering af planlagt byggeri eller byudviklingsformål.

 

Forvaltningen anbefaler, at aftalen godkendes.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at standardaftale for drift og pleje af arealer til fremtidig byudvikling godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Aftale om særlig driftsform, genopdyrkning og anvendelse til planlagt formål