Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

105. DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med færdiggørelsen af kommunalt vejanlæg omkring DNV-Gødstrup er der behov for at gennemføre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede arealfordeling mellem Regionen og Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Hilmar Sølunds Vej, fordelingsvej, stationsforplads og udvidelse af Gødstrupvej skal der gennemføres matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

En foreløbig skitse over arealfordeling er tidligere behandlet på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27. Vejanlægget er nu så langt fremskreden, at den endelige fordeling af arealerne kan fastlægges.

 

Regionen behandler sagen på deres møde den 26. juni 2019

 

Landinspektøren har opgjort arealerne, som kan ses på nedenstående oversigtskort. De gule områder er regionens, de overgår til Herning Kommune, og de røde arealer er Herning Kommunes, og de områder overgår til regionen, som friarealer omkring DNV-Gødstrup.

 

 

Økonomi

Prisen på jorden blev på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27 fastsat til 14 kr./m2. Differensen mellem arealerne som Herning Kommune skal overtage og afgive, er opmålt til 30.867 m2, hvilket giver en udgift på 432.138 kr.

 

Udgiften afholdes indenfor det til formålet afsatte anlægsbudget på Serviceområde 09 Trafik, stednummer 222030 Regionshospitalet vest - infrastruktur.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at arealfordelingen mellem Herning Kommune og Region Midtjylland til etablering af kommunale vejanlæg og friarealer omkring hospitalet godkendes

 

atHerning Kommune overtager et areal på 30.867 m2 fra Region Midtjylland

 

at arealerne overdrages og købes til markedspris svarende til 14,00 kr./m2. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.