Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

101. Sydbyen, Herning - forslag til nye projekter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Sydbyen, Herning - forslag til nye projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Søren Juul Baunsgaard, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet et katalog - "Sydby-kataloget" - med forslag til en revitalisering af forbindelsen fra Banegårdspladsen til Knudmosen og en forbindelse fra tunnellen under Boulevarden og jernbanen til Terminalen. Med udgangspunkt i foreløbige identificerbare behov, ønsker og problemer anvises ideer og forslag til løsninger, som tilfører forbindelsen og bydelen tryghedsskabende og oplevelsesmæssige kvaliteter. Se bilaget.

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid er der afsat 5,210 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel. På Serviceområde 09 Trafik er der afsat henholdsvis 0,781 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år samt 2,391 mio. kr. i 2020, i alt 3,172 mio. kr. til byomdannelsesprojekt Thrigesvej.

  

Det foreslås, at de afsatte midler på i alt 8,382 mio. kr. til TimeLine-projektet og Thrigesvejprojektet prioriteres anvendt på en opgradering af den eksisterende forbindelse via gang- og cykeltunnellen fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej, frem til Grøndahlsvej, og at der etableres en ny stiforbindelse fra tunnellen langs baneterrænet til Terminalen.

 

Forvaltningen anbefaler derudover, at der arbejdes videre med skitsering og finansiering via fundraising af de øvrige projekter, som er skitseret i "Sydby-kataloget", og som ikke kan finansieres via midler fra TimeLine og Thrigesvej. 

Sagsfremstilling

Sydbyen   

Sydbyen er beliggende umiddelbart syd for baneterrænet, der sammen med Dronningens Boulevard afgrænser bydelen fra bymidten.

 

Sydbyen ligger som en “ø” mellem bymidten og Sdr. Anlægs rekreative arealer og Knudmosens bynære natur. Bydelen er forbundet til bymidten med broer samt en gang- og cykeltunnel under baneterrænet og Dronningens Boulevard. Med sin særlige beliggenhed har området et stort udviklingspotentiale for nyt byliv og udfoldelsesmuligheder i Herning.

 

Med Sydby-kataloget beskrives i en række nedslagspunkter eller delprojekter, hvordan Sydbyens forbindelser og knudepunkter kan forstærkes og synliggøres. Nedslagspunkterne skal ses i en sammenhæng, som styrker de visuelle og fysiske forbindelser på tværs af byen og eksponerer Hernings muligheder, både for den enestående bynære natur i Knudmosen og for de nye aktiviteter omkring Terminalen.

 

De tre første nedslagspunkter er dele af en sammenhængende forbindelse mellem Banegårdspladsen og Knudmosen ved Grøndahlsvej.

 

Der lægges op til, at den fortsatte proces involverer borgere og brugere af blandt andet Terminalen, med henblik på at kvalificere projektet yderligere.

 

 

Nedslagspunkterne omfatter:

 

1. Lystunnel              

Tryghedsprojekt for gang- og cykeltunnel fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej   

      

2. Opgradering af vej og stier

Opgradering af fungerende vejstrækning, stier og P-plads på Gl. Vejlevej samt omlægning af Tietgensgade

 

3. Skater Trail og trappelandskab

Ny stiforbindelse mellem Terminalen og Banegårdspladsen

          

4. Terminalen

Aktive facader og synligt rekreativt miljø    

                                   

5. Kontakt mellem Bydele

Ny afskærmning langs Dronningens Boulevard

 

6. ”Lost Highway”

Et møde mellem natur og kultur på en lukket landevej

 

7. Færdiggørelse af Grøndalsvej

Renovering af vejprofilet i takt med at byggerierne langs Grøndahlsvej bliver færdiggjort. 


Byplanudvalget behandlede sagen den 9. april 2019, pkt. 60 og besluttede:

Byplanudvalget godkender forslaget til prioritering af delprojekt 1-3 som fase 1. Dog således at der prioriteres og reserveres 1.500.000 kr. til medfinansiering af delprojekt 4 og 6 samt reservepulje til delelementer.
Delprojekterne tilrettes med højere fokus på Sdr. Anlæg og Gl. Vejlevej, som bevægelsesarenaer i tråd med Herning Kommune som ”Bevæg dig for livet kommune”.


Der disponeres op til 100.000 kr. af Herning-C midler til ideudvikling og skitsering af delprojekt 4 og 6.

Økonomi

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095 Timeline er der afsat 5,210 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine").

 

Opgraderingen af Gl. Vejlevej skal ses i sammenhæng med byomdannelsesprojektet for Thrigesvej, hvor der er afsat 0,781 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra tidligere år og 2,391 mio. kr. i 2020, i alt 3,172 mio. kr. til opgradering af veje og stier i takt med at byggerierne i området forventes færdiggjort.

 

Det foreslås at delprojekterne 1 til 3 etableres som fase 1 af projektet. Disse delelementer kan finansieres af de afsatte midler til "Time Line" og Thrigesvejprojektet. Ca. 0,9 mio. kr. af den samlede bevilling på 8,382 mio. kr. reserveres til færdiggørelse af Grøndalsvej i 2020.

 

Delprojekterne 4-6 foreslås gennemført som fase 2 af projektet. Disse projekter er ikke finansieret for nuværende. Projekterne vurderes at have gode muligheder for at kunne helt eller delvist finansieres gennem fondsmidler, ligesom projekterne kan videreudvikles i et samarbejde med relevante borgere og interessenter, som kan være med til at kvalificere projektet yderligere med ideer og forslag.

 

Delprojekt 7 gennemføres i takt med byggerierne på Grøndahlsvej færdiggøres fra 2020.

 

Projektet forudsætter, at der indgås brugsaftale mellem Banedanmark og Herning Kommune for anvendelsen af den gamle servicevej beliggende på Banedanmarks areal.

Der er taget kontakt til Banedanmark, som har sagen i intern høring. En videre bearbejdning af Skater Trail skal ske i samarbejde mellem Banedanmark, Terminalens brugere og Herning Kommune. Samarbejdet skal resultere i et projekt, som skal danne grundlag for projektering, udbud og anlæg af projektdelene.  

 

Der fremsendes efterfølgende sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet vedr. frigivelse af rådighedsbeløbet, samt eventuelle udgifter til afledt drift. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der af rådighedsbeløb på i alt 3,172 mio. kr. til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej i 2019-2020, afsættes ca. 0,9 mio. kr. til færdiggørelse af Grøndahlsvej og restbeløbet anvendes til delvis finansiering af delprojekt 1-3 af Sydbykataloget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Projektkatalog Sydbyen