Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

107. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-4-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 17,467 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 10,425 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31 marts 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf.  sagsfremstillingen godkendes, samt at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsudgifter

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på -17,467 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

Af væsentlige afvigelse kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Merforbruget skyldes primært udgifter til ejendomsskatter. Fra 2018 er der overført et merforbrug på 1,230 mio. kr. Der er fokus på, om de kommunale ejendomme er vurderet korrekt hos SKAT og der er løbende sket justeringer efter påklage af vurderingerne. De opnåede besparelser er ikke tilstrækkelige til, at underskuddet kan indhentes af den vej. Antallet af ejendomme og arealer øges løbende og dermed stiger udgiften til ejendomsskatten, i takt med erhvervelser til fremtidige byudviklingsformål.

Arealer bortforpagtes indtil de skal anvendes til formålet, ofte ved udbud. Ofte er der tale om små og usammenhængende arealer, hvorfor det er begrænset, hvad der gives bud på i forpagtningsafgift. I 2019 forventes en samlet indtægt på området på 1,7 mio. kr. Vedtaget budget er 2,2 mio. kr.

 

03 Kommunale ejendomme

Det forventede mindreforbrug på 0,418 mio. kr. vedrører primært Nørholmvej 3, Herning (gl. handelsskole). Ejerskabet afklares i løbet af 2019. Der er i 2019 afsat beløb til ejendomsskat og vedligehold af græsplæne mv.

 

04 Grønne områder

Der forventes et mindreforbrug på 0,442 mio. kr. primært under grønne områder og naturpladser.

 

05 Miljøforanstaltninger

Af det forventede merforbrug på 0,986 mio. kr. vedrører 0,898 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse. Byrådet vedtog 9. oktober 2018 pkt. 225 handlingsplan for afvikling af merforbruget.

 

09 Trafik

Der forventes samlet set et merforbrug på 14,849 mio. kr. De væsentligste afvigelser skyldes dels et akkumuleret stigende vejafvandingsbidrag på ca. 13,3 mio. kr., en negativ overførsel på vejbelysningen på ca. 2,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på belægning (asfalt) til afvikling af underskuddet på vejafvandingsbidraget jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 6. november 2017, pkt. 213 samt 4. december 2017, pkt. 228.

 

Korrigerende handlinger

Serviceområde 1 Byggemodning

Der vil blive fremsendt en ny sag med forslag til løsning af udfordringerne på området. 

 

Serviceområde 9 Trafik

Teknik- og Miljøudvalget har allerede besluttet at der hvert år skal tilbageholdes 1,0 mio. kr. under belægninger (asfalt) til afvikling af underskuddet. Derudover er forvaltningen i dialog med Herning Vand A/S om opgørelsen af det årlige bidrag, herunder beregningsgrundlaget mv. Det vil på udvalgsmødet blive præsenteret en opgørelse over status på afviklingen af underskuddet, herunder et skøn over udviklingen af vejafvandingsbidraget over de kommende år.

 

Den negative overførsel på vejbelysningen kommer fra regnskab 2017 og vil blive løst i forbindelse med regnskabsafslutningen/overførselssagen for 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsudgifter

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 10,425 mio. kr.

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 60,128 mio. kr. i 2019. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt blandt andet salg af storparceller på Jordbærmarken og Bavnetoften i Tjørring samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2019 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 89,752 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg og Kibæk, og etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup påbegyndes.

Der er reserveret rådighedsbeløb til større anlægsprojekter, som afventer grundsalg, herunder Fuglsang Holm i Tjørring, samt til betingede byggemodningsprojekter. En betinget byggemodning er en udstykning, hvor byggemodningen igangsættes ved det første grundsalg, som fx boligområdet Rind Å Engen i Arnborg og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 10 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Nedrivning af Nørholmvej 3 har vist sig at være markant billigere at nedrive. Der forventes således en restbevilling efter afslutning af projektet i 2019 på ca. 1,9 mio. kr.

 

Under kloakrenoveringer i kommunale bygninger forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges indarbejdet yderligere beløb i investeringsoversigten fra 2020 og frem.

 

Bevillingsmæssige ændringer

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Under området foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2019 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Arealoptimering

I forbindelse med organisationsændringer i Børn og Unge er det besluttet fremover at opprioritere opgaven med arealoptimering i tættere samarbejde med Kommunale ejendomme, hvorfor der flyttes budget svarende til dette fra serviceområde 03 Kommunale ejendomme til serviceområde 20 Administration, Børn og Unge.

 

Det indstilles,

at der flyttes 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,500 mio. kr. fra 2020 og frem fra serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 010006 Arealoptimering til serviceområde 20 Administration stednr. 651008 Børn og Unge.

 

Nørholmvej 3

Byrådet vedtog den 18/9-2018 pkt. 212 af nedrive ejendommen Nørholmvej 3, Herning. Der er årligt afsat 0,600 mio. kr. i 2018 prisniveau til drift af ejendommen, som vedrører grundskyld, græsslåning, snerydning mv. Ejendommen er nedrevet, hvorfor der skal ske en nedskrivning af driftsbudgettet på serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Nedskrivningen kan effektureres pr. 1. juli 2019.

I henhold til beslutningen tilbageholdes 0,030 mio. kr. årligt til tomgangsudgifter.

 

Det indstilles,

at driftsbudgettet på serviceområde 03 Kommunale ejendomme reduceres med 0,311 mio. kr. i 2019 og 0,580 mio. kr. i 2020. Fra 2021 og frem med 0,579 mio. kr.

at driftsbesparelsen på 0,311 mio. kr. i 2019, 0,580 mio. kr. i 2020 samt 0,579 mio. kr. i 2021 og frem tilskrives de likvide aktiver,

at det resterende budget på 0,030 mio. kr. i 2020 og frem flyttes til serviceområde 01 Byggemodning

  

Serviceområde 04 Grønne områder

Naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å BYR 6/3-18 pkt. 50,19/6-18 pkt. 127 samt 18/12-18 pkt. 277.

I forbindelse med undersøgelse af naturgenopretningsprojekterne er der opstået behov for ekstra midler til ekstra arbejder i forbindelse med opmåling af bro samt bestemmelse af ruheden i vandløbet (Manningstal) i form af grøde m.m. Midlerne kan finansieres af driften under serviceområde 04 Grønne områder. Naturstyrelsen bidrager med halvdelen.

 

Det indstilles, 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,098 mio. kr. i 2019 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å,

at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,049 mio. kr. i 2019 på samme stednr.,

at den resterende udgift på 0,049 mio. kr. finansieres af driften på serviceområde 04 Grønne områder, Planlægning og undersøgelser i 2019.     

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf.  sagsfremstillingen

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Økonomirapport, drift pr. 31032019
  • Økonomirapport, anlæg pr. 31032019
  • Økonomiskema - omplacering 2019-2022 Byggemodning