Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

114. Foreløbig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2019

Sagsnr.: 13.02.08-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en revideret Vandforsyningsplan til foreløbig vedtagelse.

 

Det er en samfundsmæssig opgave at sikre, at borgerne har rent drikkevand, og det er lovpligtigt, at kommunen skal udarbejde en Vandforsyningsplan. Planen skal beskrive hvilke vandforsyninger, der skal forsyne hvilke områder af kommunen, samt sikre at kapaciteten af eksisterende vandværker kan dække fremtidigt behov. Planen indeholder en vurdering af forsyningernes nuværende anlæg og behov for udvidelse for at dække et fremtidigt vandbehov, samt andre tiltag for at sikre drikkevandsforsyningen i fremtiden.

 

Planen indeholder en række mål og retningslinjer for drikkevandsforsyningen og indvinding af vand generelt. Disse mål og retningslinjer er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra vandforsyningerne og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Gældende vandforsyningsplan er godkendt på Herning byråds møde den 20. september 2011, pkt. 253.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Vandforsyningsplan 2019 foreløbigt vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Forslag til planen foreligger nu i digitalt format og kan læses her: https://umbracotest.herning.dk/vandforsyningsplan

 

Forsyningsområder

Hovedformålet med planen er at fastsætte forsyningsområderne for de enkelte vandforsyninger. Alle husstande indenfor et forsyningsområde har ret til at blive tilsluttet pågældende vandforsyning i henhold til takstblad og regulativ.

Øvrige områder er selvforsyningsområder, hvor en ejendom må forsyne sig selv fra egen eller fælles boring. Nogle ejendomme i selvforsyningsområder vil kunne blive tilsluttet almen vandforsyning, men vandforsyningen har ikke pligt til forsyne ejendommen, og prisen for tilslutning skal ikke følge takstbladet.

 

Forsyningsområderne er for nogle vandværker ændret i forhold til Vandforsyningsplan 2011.

Områderne med selvforsyning er udvidet. Antallet af ejendomme i selvforsyningsområder foreslås øget fra 47 til 144. Begrundelse for ændringerne og nærmere angivelse af nye selvforsyningsområder er beskrevet i vedlagte bilag ”Nye Forsyningsområder”.

 

Fremtidigt behov og handlingsplaner for vandværker

Der er lavet en vurdering af behovet for drikkevand frem til 2030 i forhold til befolkningsudviklingen, udlægning af erhvervsområder og manglende tilslutninger i forsyningsområderne. Overordnet er der kapacitet til fremtidig forsyning af drikkevand i Herning Kommune. Enkelte vandværker skal dog udvide kapaciteten eller supplere med vand fra andre forsyninger for at kunne dække fremtidige behov i deres forsyningsområde.

Planen indeholder en vurdering af vandværkernes kapacitet og tilstand i forhold til kommende forsyningsbehov. De enkelte vandværkers tilstand, samt selskabernes drift og økonomiske forhold, er vurderet.

På baggrund af vurderingen er der lavet en handlingsplan, som beskriver, om selskabet skal renovere behandlingsanlæg eller udvide behandlings- eller indvindingskapaciteten.

Hvor det er vurderet, at vandforsyningerne ikke har taget stilling til taksterne i forhold til store vandforbrugere indgår dette i selskabets handlingsplan.

 

Mål og retningslinjer

Planen indeholder desuden mål for vandforsyning og vandindvinding.

Opsætning af mål og retningslinjer er tilpasset det digitale format og derfor ikke enslydende med mål og retningslinjer i vandforsyningsplanen 2011. Der er tilføjet nye mål og retningslinjer om

• Samarbejde mellem forsyninger om driftssikkerhed

• Tilpasning af takster for vand, herunder takster for store vandforbrugere

• Indvinding af supplerende forsyning

• Takster for store vandforbrugere

 

Samarbejde mellem forsyninger om driftssikkerhed

Der er lagt større vægt på forsyningssikkerhed både for beredskab ved akutte problemer og langsigtet økonomisk og driftsmæssig sikkerhed. Der er således mål og retningslinjer for samarbejde mellem vandforsyningerne med henblik på at øge forsyningssikkerhed. Fastsættelse af og selve indholdet i samarbejdet skal udarbejdes i dialog med den enkelte forsyning og i forhold til deres handlingsplan.

 

Tilpasning af takster for vand

Der er nye mål og retningslinjer vedrørende fastsættelse af takster. Målet er, at takstbladene skal udformes, så det sikres, at store vandforbrugere fastholdes.

  

Indvinding af supplerende forsyning

De nye retningslinjer uddyber, hvornår der kan gives tilladelse til supplerende forsyning. Det vil sige indvinding af vand på en ejendom, hvor drikkevand leveres af alment vandværk. Vandforsyninger høres i forbindelse med en konkret ansøgning om supplerende forsyning til en ejendom, hvor de leverer drikkevand. Udover vurdering af indvinding i forhold til natur og miljø, vil forholdet til den almene vandforsyning også indgå i vurdering af en mulig tilladelse.

 

Retningslinjerne for tilladelse til nye boringer til vanding af havearealer og græsplæner er skærpet. Forvaltningen foreslår, at græsarealer uden sportslig eller fodermæssig værdi, ikke kan medregnes i arealet, der har behov for vanding. Retningslinjen om at der skal være et behov på mindst 200 m3/år normalt svarende til vanding af 2.000 m2, fastholdes fra nuværende plan.

Mål og retningslinjer er lavet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af repræsenter fra vandforsyningerne og Teknik- og Miljøudvalget. Udkast til retningslinjerne blev præsenteret for vandforsyningerne på fællesmøde i januar 2019, hvor efter vandforsyningernes kommentarer nu er indarbejdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes Vandforsyningsplan 2019 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til vandforsyningsplan 2019 vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Nye forsyningsområder