Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

113. Orientering om vandindvinding til markvanding på baggrund af tørke i 2018

Sagsnr.: 13.02.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering om vandindvinding til markvanding på baggrund af tørke i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har lavet en opgørelse over indberettede oppumpede vandmængder for 2018 i forhold til tilladelser til markvanding. Der er i forbindelse med regeringens tørkepakke kommet en ny bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, der giver mulighed for at give korttidstilladelser til indvinding af grundvand med henblik på vanding af landbrugsafgrøder i ekstraordinære vejrsituationer.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opgørelse over indberettede oppumpede vandmængder i forhold til mængden i tilladelser. Opgørelsen omfatter alene anlæg til markvanding.

 

Nedenstående tabel viser, hvor meget tilladelserne er udnyttet for de enkelte anlæg i 2018. 

Udnyttelse af den tilladte mængde

Antal anlæg

0%

91

0% - 50%

134

50%-100%

636

100% - 125%

256

over 125%

142

  

Der er forventeligt en højere udnyttelse af tilladelserne end tidligere år. Det er dog langt fra alle, der har udnyttet deres tilladelser fuldt ud. Langt størstedelen af indvinderne overholder mængden i tilladelsen eller overskrider med højst 25%. Der er 142, som har overskredet tilladelsen ud over de 25 % ekstra, som er tilladt i forhold til retningslinjer og vilkår.

 

Forvaltningen behandlede 39 ansøgninger om mere vand udover de 25 %, heraf fik 35 fuld eller delvis tilladelse. Det er derfor muligt, at en tilsvarende del af de 142 anlæg med overskridelser kunne have fået tilladelse til mere vand, hvis der var blevet søgt i 2018 inden afslutning af vandingssæsonen.

 

Forvaltningen indskærper over for de indvindere, der har overskredet deres tilladelse med mere end 25%, at mængden i tilladelsen skal overholdes, og at tilladelsen kan trækkes tilbage, hvis overskridelser gentages. Samtidig gøres opmærksom på, at der løbende bør holdes øje med vandforbruget i vandingssæsonen, så mængden ikke overskrides, og at der skal søges om mere vand, hvis der er behov for det.

 

Ændring af bekendtgørelsen

Det ene af de 5 initiativer i regeringens hjælpepakke (Tørkepakken) var at se på mulighederne for en undtagelsesbestemmelse i lovgivningen om vandindvinding.

Resultatet er en revideret udgave af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning den 26. april 2016. Der er nu tilføjet et nyt kapital i bekendtgørelsen om korttids-tilladelser til indvinding af grundvand med henblik på vanding af landbrugsafgrøder i ekstraordinære vejrsituationer. I følge bekendtgørelsen kan en korttidstilladelse gives for 3 måneder og gives i forhold til det antal m3 der ønskes.

 

Bekendtgørelsens krav til ansøgning og tilladelse svarer til Herning Kommunes normale håndtering af forlængelser af tilladelser til indvinding af vand til markvanding.

Ændringerne i bekendtgørelsen svarer derfor stort set til, hvordan forvaltningen håndterede sagerne i 2018. Dog blev tilladelserne givet for resten af vandingssæsonen, så den øgede mængde var gældende for hele 2018, da en øget mængde i kun tre måneder ikke er praktisk håndterbart for hverken indvindere eller forvaltningen.

Ændringen i bekendtgørelsen giver ikke mulighed for en kortere eller anderledes sagsbehandling, da tilladelser efter Vandforsyningsloven forsat skal sagsbehandles efter Vandområdeplanen, Naturbeskyttelsesloven, Habitatsbekendtgørelsen og Lov om vurdering af planer og programmer.

  

Opgørelsen over udnyttelse af tilladelserne i 2018 viser, at nuværende administrationsgrundlag tager højde for øget behov i tørre perioder for langt de fleste indvindere. Der er også mulighed for give midlertidige tilladelser til ekstra vand, hvis der bliver søgt i vandings-sæsonen. Fremadrettet vil forvaltningen være opmærksom på tørkeperioder og give bedre information om gennemsnitsberegningen og om muligheden for midlertidigt at søge om mere vand. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.