Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

25. Orientering: Naturpolitik-indsatsen 2013 - årsrapport

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Naturpolitik-indsatsen 2013 - årsrapport

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er er lavet en opfølgning på målene i Naturpolitikken. Samtidig er der lavet opgørelser på de områder i Grønt Regnskab, der vedrører Natur og Grønne Områder.

 

I 2013 er der udført en lang række driftsopgaver samt naturgenopretnings- og naturplejeprojekter på både våd og tør natur. Desuden er der lavet forbedringer af kommunens friluftsfaciliteter flere steder. Alle de gennemførte aktiviteter bidrager til opfyldelse af målene i Herning Kommunes Naturpolitik.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har haft en Naturpolitik siden 2008. I 2013 er Naturpolitikken blevet revideret og er vedtaget på byrådets møde den 17. september 2013. Arbejdet med naturpolitikmålene i 2013 har derfor taget udgang i de oprindelige mål. Der afrapporteres derfor på de oprindelige mål, som blev opstillet i den 1. version af naturpolitikken. 

 

I Rapporten for Naturindsatsen i 2013 er de gennemførte indsatser, projekter og plejetiltag adskilt i afsnit 1-10, som hver for sig relaterer sig til de 10 udviklingsmål i naturpolitikken.

 

Indholdet i vedlagte bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne gøres opmærksom på de mange gennemførte tiltag i naturen i Herning Kommune. Desuden vil rapporten blive en del af kommunens samlede Grønne Regnskab.

 

Kort resumé og enkelte uddrag fra bilaget i form af de 10 udviklingsmål og de opnåede
resultater er medtaget her: 

 

1. Sammenhængende natur
Udviklingsmål:
Den grønne struktur indarbejdes i kommuneplanen. Hvert år skabes 1-2
sammenhænge, så den grønne struktur er en realitet i 2025.

 

Der er ikke etableret nye sammenhænge, som beskrevet i målet. Målet er blevet ændret i den reviderede version af Naturpolitikken. Der er registreret ca. 2000 ha ny eller overset beskyttet natur i kommunen.

 

2 Ansvarsarter
2-3 indsatsarter udvælges om året. Arterne beskyttes gennem generelle tiltag eller projekter på konkrete lokaliteter. 2 ud af 3 udvalgte arter skal sikres fremgang indenfor de første 4 år.

 

Der er i 2013 gjort konkrete tiltag for flere ansvarsarter, hvorved den første del af målet er opfyldt. Det har ikke været muligt at vurdere, om der er sikret fremgang for 2 ud af 3
ansvarsarter i den første 4 årige periode med Naturpolitik i Herning Kommune. Målet er  ændret i den reviderede version af Naturpolitikken.

 
3 Vandløb og Søer
De fysiske forhold i vandløb og søer forbedres på ca. 1 km af de mest trængende vandløb, og der oprenses eller nyanlægges min. 1 sø hvert år.

 

Uddrag af rapporten:

Von Å Vådområdeprojekt. Herning Kommune har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune samt lodsejerne i området gennemført et vådområdeprojekt ved Von å mellem Kibæk og Troldhede.

[image]

Kort som viser projektområdet Von Å
 
Projektet omfattede restaurering og genslyngning af ca. 10 km af åen samt hævning af vandløbsbunden for at give åen sin oprindelige og naturlige dynamik med engarealerne tilbage. Vandløbet er så vidt muligt lagt tilbage i det historiske forløb.
 
Formålet med projektet er at fjerne nærringsstoffer i form af kvælstof og fosfor fra vandløbet til gavn for miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord samt at skabe bedre og mere varierede forhold for fisk og smådyr i vandløbet.
 
Hævning af vandstanden i vandløbet er bl.a. sket ved udlægning af gydebanker i åen. Vandstandshævningen i området samt etableringen af okkersøer i tilknytning til sidetilløb vil desuden bidrage til at begrænse udvaskningen af okker til vandløbet og dermed forbedre vandkvaliteten i vandløbet.
 
Projektet er støttet af tilskudsmidler fra Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri samt Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

 

[image]

Von Å

 

Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2013.

 
4 Ådale, enge og moser

Rydning af eng- og mosearealer i ådale for at fastholde det lange kig og genskabelse af levesteder for den tilknyttede særlige flora og fauna. 5-10 ha eng- og mosearealer ryddes om året og ekstensiv græsning etableres. 

Uddrag fra rapporten:

For at opretholde en lysåben naturtilstand, skal alle naturarealer, der ikke afgræsses, ryddes for opvækst med jævne mellemrum. I 2013 er der foretaget rydninger i større eller mindre omfang forskellige steder på kommunens arealer.
 
I Knudmosen er der foretaget omfattende rydninger. Det er især manuel nedskæring af opvækst, der er foregået, men takket være en usædvanlig tør sommer, var det også muligt at brakpudse større arealer med maskine end normalt. På den måde blev især arealer med massiv birkeopvækst plejet med en enkelt og effektiv metode.
 
Elever fra Knudmoseskolen - STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) har lært at føre motorsav og prøvet de tillærte kundskaber af i praksis. Ved at rydde et ca. 1,5 ha stort område i Knudmosen for tæt opvækst af især birketræer.

 

[image]

Knudmoseskolens elever skærer opvækst ned i Knudmosen.

 

Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2013.

 
5 Skove
I plantagerne konverteres 100 ha pr. år til hede, løvskov, naturnær skovdrift eller anden natur. Skovarealet øges fra 17 % til 25 % over en skovgeneration (80 år). 

Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2013.

 
6 Heder og overdrev
Udviklingsmål: Større heder sikres på lang sigt ved at forbedre tilstanden på 50 ha hede om året. Der sikres gunstig bevaringstilstand uden tilgroning, død lyng m.v.

 

Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2013.

 
7 Agerlandet
Kommune og landbrug laver i samarbejde naturplejeprojekter med dyrehold hvert år. Der udpeges områder, hvor lodsejere og kommune vil pleje og genoprette naturen. Lodsejere informeres om naturpolitikken og ønsket om samarbejde. Brug af pesticider nedbringes, og sprøjtefri zoner øges. Der udpeges landbrugsudviklingsområder.

 

Der er i 2013 ikke gjort yderligere tiltag for at nedbringe pesticidforbruget, hverken på kommunal eller privat jord. På kommunal udlejet jord fortsættes tidligere principper for brug af pesticider, hvilket vil sige, at forpagter får et nedslag i forpagtningsafgiften, hvor dyrkning sker efter økologiske principper. På privat jord har kommunen ikke hjemmel til at regulere pesticidforbruget. Målet er blevet revideret i den nye version af Naturpolitikken.
 
Udviklingsmålet for indsatsområdet i øvrigt vurderes at være opfyldt i 2013.

 
8 Bynær natur
Der udarbejdes ”et grønt strukturkatalog” baseret på den nye kommuneplan, som sikrer en sammenhængende grøn struktur for de større byer. Inden 3 år udpeges naturelementer eller sammenhængende områder med særlig status, som udgår af den regelmæssige pleje af bynære arealer.   

Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2013.

 
9 Friluftsliv og kulturmiljøer
Borgerne skal ud i naturen og lære kulturen og landskabets fortællinger at kende. Der skabes 2 nye rekreative sammenhænge eller støttepunkter om året i de kommende 4 år, med tilhørende information på hjemmesider og på stedet. 

 

Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2013.
 
10 Nationalpark Skjern Å
Arbejdet med realisering af naturpolitikken koordineres med Nationalpark Skjern Å. 

Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes ikke at være opfyldt, da planerne om
etablering af Nationalpark Skjern Å blev sat i bero i 2012. Målet er taget ud af den nye version af naturpolitikken.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Grønt Regnskab - Naturindsatsen 2013 - endelig version