Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

28. Godkendelse af udvidelse af forsyningsområdet ved Vildbjerg Varmeværk

Sagsnr.: 13.03.00-P16-19-13 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Godkendelse af udvidelse af forsyningsområdet ved Vildbjerg Varmeværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø og Sisse Redeker

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk ansøger om tilladelse til at udvide forsyningsområdet i forbindelse med etablering af fjernvarme i et nyt boligområde i Vildbjerg.

 

Herning Kommune er efter varmeforsyningslovgivningen forpligtet til at godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektet viser en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk fordel, men miljømæssigt vil etablering af fjernvarme baseret på naturgas medføre en øget udledning af især CO2-ækvivalenter. Etablering af fjernvarme i det nye boligområde understøtter dermed ikke realiseringen af Herning Kommunes Klimaplan. Det forventes dog, at de miljømæssige konsekvenser ved projektet udlignes i løbet af en årrække.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes, da kommunen jf. Varmeforsyningsloven er forpligtet til at godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk har fremsendt et varmeprojektforslag til Herning Kommune vedr. udvidelse af forsyningsområdet i et område, som bliver omfattet af ny lokalplan nr.81.B18.1 – Boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg. Projektet omfatter varmeforsyning af 12 nye boliger samt 1 eksisterende bolig samt etablering af distributionsnet frem til de enkelte matrikler i boligområdet.

 

I projektet belyses konsekvenserne ved forsyning af boligområdet med hhv. fjernvarme leveret af Vildbjerg Varmeværk (projektet) og individuelle varmepumper (referencen). Fjernvarmen baseres på Vildbjerg Varmeværks nuværende anlæg.

 

Projektet viser en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk fordel, men miljømæssigt vil etablering af fjernvarme baseret på naturgas medføre en øget udledning af især CO2-ækvivalenter. Etablering af fjernvarme i det nye boligområde understøtter dermed ikke realiseringen af Herning Kommunes Klimaplan. Den væsentlige årsag hertil er, at Vildbjerg Varmeværk er naturgasforsynet. Der er fastlagt nationale mål om udfasning af brugen af naturgas og omstillingen er på vej. Det kan derfor forventes, at de miljømæssige konsekvenser ved projektet udlignes i løbet af en årrække.

 

Forvaltningen er bemyndiget til "I henhold til Varmeforsyningsloven at godkende projekter, der viser god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi, og samtidig er et godt miljø- og energimæssigt valg og understøtter realiseringen af Herning Kommunes Klimaplan".

 

Den samfundsøkonomiske beregning omfatter udgifter i forbindelse med luftemissioner og kommunen er efter ændring af lovgivningen forpligtet til at godkende det samfundsmæssige mest fordelagtige projekt. Derfor ønskes bemyndigelsen ændret til:

"I henhold til Varmeforsyningsloven at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter."

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektforslaget om etablering af fjernvarmeforsyning af boligområde i Vildbjerg godkendes,

 

at bemyndigelsen til forvaltningen ændres til:

            "I henhold til Varmeforsyningsloven at godkende de samfundsøkonomiske

             mest fordelagtige projekter".

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag dagsordenspkt vildbjergvarmeværk