Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

31. Dispensation til bebyggelsesprocent på ejendommen Hammerum Hovedgade 73, Hammerum

Sagsnr.: 02.00.00-P19-212-13 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Dispensation til bebyggelsesprocent på ejendommen Hammerum Hovedgade 73, Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Hammerum Hovedgade 73, Herning ansøgt om at opføre en beboelsesbygning i to etager med i alt 6 lejligheder.
 
Eksisterende bolig og erhvervsbebyggelse forudsættes nedrevet.
 
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten.

Sagsfremstilling

Bygningen ønskes placeret med facaden i vejskel mod Hammerum Hovedgade, herudover med en bagbygning mod have og ankomstarealet.
Bygningen ønskes opført med 2 fulde etager og med sadeltag. Bygningshøjden på 7,7 m er inden for byggelovens ramme på max. 8,5 m.
 
Det samlede boligareal bliver 460 m², altaner 38 m² og altangang og trappe på 22 m².
 
Bebyggelsesprocenten på det ansøgte er beregnet til 71,4 %. Nuværende bebyggelse har en bebyggelsesprocent på 78.
 
På terræn indrettes en terrasse til hver lejlighed i stueetagen og på 1. salen får hver lejlighed en altan.
 
I projektet er indarbejdet 8 parkeringspladser samt et skur til opbevaring og cykler.
 
Ind- og udkørsel skal foregå fra Højgade over matrikel nr. 9aæ Hammerum By, Gjellerup, hvor der er tinglyst en privatretslig servitut om vejret til ejendommen Hammerum Hovedgade 73. Servitutten er ikke særlig detaljeret, men ansøger oplyser at den giver vejret for det nye projekt.
 
Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme nr. 31.C2, Centerområde langs Hammerum Hovedgade, som bl.a. foreskriver, at der kan opføres nye boliger samt at der langs Hammerum Hovedgade skal være en bevaringsværdig sammenhæng, hvilket projektet er forenelig med.
 
Friareal udgør ca. 192 m² (inkl. altaner) og beregnes til 41,7 % af boligetagearealet på 460 m², hvilket afviger fra kommuneplanens intention om 50 % friareal til ophold.
 
Projektet kræver dispensation til Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 2.2 stk. 1 pkt. 1, at bebyggelsesprocenten for etageboliger må være 60.
 
Der er foretaget en helhedsvurdering og sagen har været sendt i partshøring ved 7 berørte parter.
 
3 berørte parter, Højgade 5, 7 og 9 er fremkommet med indsigelser med følgende hovedpunkter:

  • Alle 3 parter ønsker at ind- og udkørsel skal foregå fra Hammerum Hovedgade, idet trafikken øges på Højgade i forbindelse med opførelse af 6 boliger.

  • Beboerne på Højgade 5 føler at deres private færden vil blive meget mere chikaneret i deres have på grund af den øgede trafik langs skellet mellem Højgade 7 og 5

  • Ejeren af Højgade 7 ønsker nuværende deklaration aflyst.

  • Højgade 7 og 9 føler, at beboerne på 1. sal kan se ned i deres haver og privatlivet dermed krænkes, hvorved værdien falder på deres boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningen er afpasset med den øvrige bebyggelse langs Hammerum Hovedgade.
 
Afstanden til ejendommene på Højgade er stor, og forvaltningen vurderer på den baggrund, at indbliksgenerne ikke vil være tilstede. Projektets etageantal og bygningens højde ligger inden for byggeretten.
 
Udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til den enkelte bolig i form af gode terrasse og altaner vil give værdi til den enkelte bolig.
 
Spørgsmålet om brug og vilkår for den tinglyste vejadgang er privatretslig og er ikke op til Herning Kommunes afgørelse. Det er forvaltningens vurdering, at belastningen fra 6 nye boliger ikke påvirker adgangen til Højgade væsentligt. Herudover er spørgsmålet om belastning af vejadgangen reelt op til parterne.
 
Spørgsmål om tabt ejendomsværdi ligger ikke inden for kommunens kompetenceområde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til bebyggelsesprocent på 71,4.

  

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bemærkninger fra nabo
  • Bemærkninger fra nabo
  • Situationsplan, plan- og facadetegninger.
  • Oversigtskort
  • Bemærkninger fra nabo
  • Sagsvurderingsskema